ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

แบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการ

เป็นแบบสอนอ่านเบื้องต้น และเป็นแบบเรียนที่ใช้คู่กับแบบเรียนที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ของภาษา นักเรียนจะต้องรู้กฎเกณฑ์ของภาษามาบ้างแล้ว หนังสือชุดนี้แต่งเป็นเรื่องสั้น ๆ เมื่อนักเรียนอ่านแล้วก็ให้เล่าเรื่องทั้งหมด เรื่องที่เลือกที่เหมาะแก่ปัญญานักเรียน เป็นเรื่องสัตว์ ต้นไม้ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียน หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๔ เล่ม แต่ละเล่มมีเรื่องต่าง ๆ กัน

เล่มที่ ๑ เป็นเรื่องราวความรู้มิใช่นิทาน ได้แก่ เรื่องของสัตว์และสิ่งของ เช่น นกกระจอก นกเค้าแมว หนู แมว ช้าง วิธีทำหม้อข้าว เหล็ก ต้นไม้ น้ำ เป็นต้น
เล่มที่ ๒ เป็นเรื่องข้าวและเรื่องอื่น ๆ เช่น กระดาษ นาฬิกา การต่อเรือ ปลูกบ้าน หาปลา สอนหนังสือ ค้าขาย เป็นต้น
เล่มที่ ๓ เป็นเรื่องเด็ก ๒ คน จับนก มีนิทานต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องต้นไม้ และแทรกคติธรรมต่าง ๆ ด้วย
เล่มที่ ๔ เป็นเรื่องสอนให้เด็กรู้ขนบธรรมเนียมและสภาพสังคมในขณะนั้น ให้รับผิดชอบต่อสังคม รักขนบธรรมเนียมประเพณี รู้จักรักษาประเพณีอันดีงาม มีอยู่ ๕ เรื่อง คือ เวลา อัฐและเงิน เครือญาติ ผู้ปกครอง และประเพณี

หนังสือสอนอ่านนี้ เป็นหนังสือให้ความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตและความรู้ในวิชาสังคม ความรู้รอบตัว ส่งเสริมให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากนอกเหนือจากการฝึกทักษะการใช้ภาษา


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม