ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมประเทศชาติ คือ การศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการช่วยพัฒนาคนให้พัฒนาตนเอง ประเทศที่มีประชาชนมีการศึกษาสูงย่อมส่งผลถึงการพัฒนาประเทศด้วย จากอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่โบราณกาล จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จากวังสู่วัดและจากวัดสู่โรงเรียน จนถึงปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคน

ความเป็นมาของหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (พ.ศ.๑๗๘๑ – ๑๙๒๑) เป็นต้นมา จะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างการจัดทำหนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับการสร้างหลักสูตรเพื่อเป็นแบบแผนในการจัดการศึกษา

อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย