ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บทอาขยาน

ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยและสร้างคนในชาติให้เข้มแข็ง

 • หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
  สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
  สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
  ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
  หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
  เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
  แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย
  เก้า ปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
  สิบ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
  สิบเอ็ด ต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
  สิบสอง ไซร์ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

ค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ

 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
   

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย