ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ทุกศาสนาจะต้องมีวันสำคัญของตนเองเพื่อให้ศาสนิกของตนได้ถือปฏิบัติเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมการประกอบศาสนกิจ เพื่อความเป็นเอกภาพและความสามัคคีของผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกัน พระพุทธศาสนามีวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนนับถือและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา สำหรับปฏิบัติกิจกรรมเป็นการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. วันสำคัญที่มีการประกอบพิธีเป็นการพิเศษ เป็นวันที่ราชการและเอกชนหยุดราชการและหยุดประกอบกิจการงาน เพื่อประกอบศาสนกิจ ทำบุญทำกุศลกันโดยทั่วไป เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

๒. วันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น วันอัฏฐมีบูชา วันออกพรรษา วันโกนและวันพระ

๓. วันสำคัญตามเทศกาล เช่น วันตรุษสงกรานต์ วันสารท วันลอยกระทง เป็นต้น

หน้าถัดไป >>

พิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเพณี (Tradition )
ลักษณะสำคัญของพิธีกรรม
โครงสร้างของพิธีกรรม ( Ritual Structure )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม