ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ประเพณี (Tradition )

คือ สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมานานจนไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไร และทำไมจึงเกิดขึ้น เป็นต้น ไม่มีต้นสายปลายเหตุที่ชัดเจน แต่คนก็ถือกันมาจนแน่นแฟ้น ฝ่าฝืนไม่ได้ ใครฝ่าฝืนเข้าจะถูกลงโทษ ประเพณี เป็นความเชื่อที่ถามเหตุผลไม่ได้ เพราะจะหาคำตอบไม่ได้ นอกจากจะตอบว่า “ เขาถือกัน "

ในทางพระพุทธศาสนานั้น มองประเพณีเป็นของกลาง ๆ คือ ไม่ตำหนิว่าเป็นสิ่งผิด และไม่ชื่นชมว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แต่ประการใด แต่ให้ยึดถือเท่าที่จำเป็นที่มีรากฐานมาจากศีลธรรม สิ่งที่ควรก็ยอมรับปฏิบัติตามกับทั้งหาทางปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ไม่สมควรก็ลดละตัดทิ้งไปบ้าง เพื่อไม่ให้ขัดขวางต่อการทำดี ถ้าเปรียบเทียบประเพณีเป็นภูเขา พระพุทธศาสนาอยู่ตรงยอดของภูเขา

พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ก็มีพุทธบริษัทเป็นผู้ร่วมประกอบพิธีโดยแฝงปรัชญาธรรมไว้เป็นหลักการของพิธีกรรมนั้นด้วย โดนมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คนเข้าใจหลักธรรมโดยไม่รู้ตัว ดังจะเห็นได้จากพิธีทำบุญงานศพ ฯ จะมีหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา คนเราจะแบ่งออกตามสติปัญญา วิธีการสอนก็จะหาวิธีตามกำลังสติปัญญา สูง กลาง ต่ำ

ภิกขุโพธิ์ แสนยานุภาพ กล่าวว่า "ประเพณีพิธีกรรมก็เปรียบเสมือนคอกที่ล้อมคนในสังคมให้เข้ามารวมกันไว้เป็นหมู่เป็นพวก เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายกันไปต่างคนต่างทำกิจกรรมไปคนละทิศละทางไม่อาจรวมกันเป็นปึกแผ่นสามัคคีกันได้ คนประเภทที่ฉลาดน้อยจำเป็นต้องเอาประเพณีพิธีกรรมเข้าล้อมพวกเขาเข้าไว้ก่อน ในวันข้างหน้าถ้าพวกเขามีสติปัญญาสูงขึ้น ก็จะข้ามรั่วคือคอกประเพณีออกไป อีกประการหนึ่ง ประเพณีเปรียบเหมือนเรือที่มีไว้ให้คนนั่งข้ามฝากถึงฝั่งคือศาสนา แต่เมื่อขึ้นฝั่งได้แล้วจงสละเรือเสีย อย่ามัวเมาติดอยู่ในเรือนั้น ถ้าติดอยู่ในเรือนั้นก็ไม่ได้ขึ้นฝั่งสักที"

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

พิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเพณี (Tradition )
ลักษณะสำคัญของพิธีกรรม
โครงสร้างของพิธีกรรม ( Ritual Structure )

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม