ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โครงสร้างของพิธีกรรม ( Ritual Structure )

เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ แต่เนื่องจากชีวิตของมนุษย์มีหลายรูปแบบ บางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตรงตามกาลเวลาของมันที่เคยเกิดมาเป็นประจำ บางเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่มีความแน่นอน บางเหตุการณ์จำเป็นต้องเกิดขึ้น แต่บางเหตุการณ์ก็สุดแล้วแต่มนุษย์จะทำให้มันเกิดขึ้น แยกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

๑. พิธีกรรมตามปฏิทิน ( Chronological Ritual )

เป็นพิธีกรรมที่คนทุกกลุ่มในสังคมปฏิบัติกันเป็นประจำเมื่อถึงเวลากำหนดที่ทำมาในปีก่อน ๆ หมุนเวียนครบรอบในหนึ่งปี แต่ละเดือนของปีหนึ่งก็จะมีพิธีที่กำหนดไว้เป็นวัน ๆ ไป และยังมีรายละเอียดลงไปอีกว่า เวลาใดในวันนั้น เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น กลางคืน เป็นต้น

๒. พิธีกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งชีวิต หรือพิธีกรรมตามวงจรชีวิต (Ritual of the life circle)

เมื่อชีวิตของบุคคลแต่ละคนในสังคมจะเปลี่ยนช่วงของสถานภาพหนึ่งไปเป็นสถานภาพใหม่ เช่น เปลี่ยนวัย เปลี่ยนสถานภาพทางสังคม เปลี่ยนอาชีพ และเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จะมีพิธีกรรมเกิดขึ้นตามความเชื่อถือ หนุ่ม + สาว จะมีพิธีแต่งงาน (เปลี่ยนสถานภาพเป็นสามีภรรยา) พิธีตามวงจรชีวิต ทำขวัญ โกนผมไฟ พิธีตั้งชื่อเด็ก โกนจุก พิธีบรรพชา พิธีอุปสมบท ทำบุญอายุ พิธีศพ และพิธีทักษิณานุปทาน เป็นต้น

๓. พิธีกรรมพิเศษ

เป็นพิธีกรรมที่นอกเหนือจากพิธีกรรมตามเทศกาลและพิธีกรรมตามวงจรชีวิต เหตุที่แยกออกมาเพราะเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนอย่างหนึ่ง และไม่เป็นไปตามเหตุการณ์ในวงจรชีวิตของบุคคลแต่ละคน จึงไม่มีความแน่นอนตายตัวเหมือน ๒ ประเภทแต่เป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติเมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้น เมื่อมีโอกาส เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในวิถีชีวิต เป็นต้น มักเรียกกันว่า พิธีกรรมตามโอกาสบ้าง พิธีกรรมรักษาโรคบ้าง พิธีกรรมพิเศษจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก ได้แก่ พิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่าง ๆ พิธีถวายทาน กุศลพิธี พิธีกรรมรักษาโรค และพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกสร้าง เป็นต้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

พิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเพณี (Tradition )
ลักษณะสำคัญของพิธีกรรม
โครงสร้างของพิธีกรรม ( Ritual Structure )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม