ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

คงไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปได้เป็นปกติสุขอยู่รอดปลอดภัย การติดต่อการอยู่ร่วมกันการกระทำและพฤติกรรมที่แสดงออกของคนในสังคมส่วนมากก็จะเป็นไปตามลักษณะของความเชื่อถือหรือเราเรียกว่าหลักธรรมในศาสนา เป็นหลักใหญ่ และเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาทของสังคมที่ตนอาศัยอยู่อีกประการหนึ่ง เนื่องจากสังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ฉะนั้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีส่วนสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการแสดงออกต่อกันทั้งทางกายและวาจาของคนไทยทุกคน ก่อนที่จะได้ศึกษาถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย เรามาทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่าสังคมกันก่อน เพื่อจะได้ทราบถึงบทบาทของศาสนาที่มีต่อสังคมได้ดียิ่งขึ้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

ลักษณะของสังคม
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม
ความสำคัญของวัดต่อสังคม
บทบาทและความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์
คุณค่าของสถาบันพระพุทธในด้านการศึกษาอบรม
บทบาทในด้านการช่วยเหลือเยาวชนและการเป็นที่พึ่งทางใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย