ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม

สังคมจะเป็นแบบธรรมชาติหรือแบบสังคมพิธีการ แม้จะมีการวิวัฒนาการมาอย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการออกกฎมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้ละเมิด แต่กฎต่าง ๆ ก็บังคับได้เฉพาะทางกายหรือภายนอกเท่านั้น ยังไม่สามารถควบคุมได้สนิทเท่าศาสนา และจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี้เอง เป็นเหตุให้ศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในสังคม และสังคมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยอมรับอิทธิพลของศาสนานั้น ๆ อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมนั้น เมื่อว่าตามเหตุการณ์แล้วจะปรากฏออกมาโดยสังคมได้รับอิทธิพลจากศาสนาโดนวิธีใดวิธีหนึ่งใน ๒ ทาง คือ

๑. โดยตรง เช่น การศึกษาอบรมจากทางศาสนาโดยตรง ซึ่งเป็นการเอาตัวเองไปคลุกคลี

๒. โดยอ้อม โดยการทำตัวให้เข้ากับสภาวะของศาสนา โดยการติดต่อจากสื่อมวลชน โดยการรับฟังจากผู้อื่น เป็นต้น

สถาบันพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนให้บริการตามความจำเป็น ความต้องการของประชาชน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะสังคมชนบทที่ยังได้รับบริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึงนัก ซึ่งมีเกือบ ๙๐ % ของประเทศไทย Dr.Konrad Kingshill ได้สำรวจชุมชนแห่งหนึ่งบอกว่า พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชน จากการสำรวจเกียรติภูมิของชนชั้นนำในชนบท พระภิกษุสงฆ์จะได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงสุด Wandell Blanchard กล่าวไว้ว่า “พระภิกษุสงฆ์นับเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพนับถือจากสังคมและใกล้ชิดกับจิตใจของประชาชนมากกว่ารัฐบาล พระภิกษุสงฆ์นับเป็นแบบฉบับขั้นอุดมคติในด้านวัฒนธรรมทางจิตใจของคนไทย เจ้าอาวาสทั้งโดยฐานะตำแหน่งและโดยบุคลิกส่วนตัว จะเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือและเป็นบุคคลสำคัญที่สุดของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น” การช่วยเหลือของฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อชุมชนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกของเจ้าอาวาสเป็นสำคัญ ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ความเกี่ยวข้องระหว่างวัดกับชุมชนก็มีมาก นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแก่ชาวบ้านอีกด้วย

เราสามารถแบ่งให้เห็นถึงความสำคัญของวัดได้ ดังนี้

  • ความสำคัญของวัดต่อสังคม
  • บทบาทและความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์
  • คุณค่าของสถาบันพระพุทธศาสนาในด้านการศึกษาอบรม
  • บทบาทด้านการช่วยเหลือเยาวชนและการเป็นที่พึ่งทางใจ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

ลักษณะของสังคม
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม
ความสำคัญของวัดต่อสังคม
บทบาทและความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์
คุณค่าของสถาบันพระพุทธในด้านการศึกษาอบรม
บทบาทในด้านการช่วยเหลือเยาวชนและการเป็นที่พึ่งทางใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม