ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

ความสำคัญของวัดต่อสังคม

วัดจะเป็นหน่วยหลักของหมู่บ้าน วัดในประเทศไทยมีประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด และวัดเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ให้บริการหลายอย่างต่อชุมชน เช่น
๑. เป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน เช่น การประกอบพิธีกรรม กิจกรรม งานบุญ เป็นต้น
๒. เป็นโรงเรียน ความรู้วิชาชีพ จะเห็นว่าในวัดต่าง ๆ จะมีโรงเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก
๓. เป็นสถานที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการปลอบใจ ปัญหาภายในบ้าน ธุรกิจ การงาน และคลายความทุกข์กังวล
๔. เป็นสถานพยาบาลและสถานที่จ่ายยา คนเจ็บป่วย คนพิการ คนทุพพลภาพหรือวิกลจริตจะถูกนำไปรักษาที่วัด
๕. เป็นสถานสงเคราะห์และที่พักพิงสำหรับผู้ยากจน คนเดินทาง คนที่ถูกทอดทิ้ง คนชราและเด็กกำพร้า
๖. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬา การมีการละเล่น งานรื่นเริงหรืองานฉลอง
๗. เป็นที่ทำการธุรกิจ ชาวบ้านเช่าที่ปลูกบ้านในวัดราคาถูก เป็นสถานที่ให้ยืมเงินและเครื่องใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน ยิ่งไปกว่านั้นวัดยังเป็นหอนาฬิกาอีกด้วย โดยมีกลองและระฆังเป็นสัญญาณ
๘. เป็นแหล่งจ่ายน้ำดื่มน้ำใช้ให้แก่ประชาชน วัดอาจมีบ่อน้ำ สระน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่ให้แก่ชุมชนอยู่รอบ ๆ วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง

๙. เป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์รวมข่าว เป็นที่ปิดประกาศแจ้งข่าวของทางราชการ เจ้าอาวาสกับชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ กันเป็นประจำ วัดเป็นสโมสรที่ประชาชนมีโอกาสพบปะสังสรรค์กันในวันทำบุญ ในเทศกาลและวันนักขัตฤกษ์อื่น ๆ
๑๐. เป็นฌาปนกิจสถานและเป็นที่เก็บศพ จะเห็นได้ว่า วัด เป็นหน่วยงานสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดในชนบทที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของครอบครัว ของชุมชน และของสังคมในส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

ลักษณะของสังคม
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม
ความสำคัญของวัดต่อสังคม
บทบาทและความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์
คุณค่าของสถาบันพระพุทธในด้านการศึกษาอบรม
บทบาทในด้านการช่วยเหลือเยาวชนและการเป็นที่พึ่งทางใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม