ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

บทบาทและความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์

ในสมัยก่อนผู้ชายไทยเกือบทุกคนจะต้องบวชเป็นพระเป็นเวลา ๒-๓ เดือน เพื่อให้เกิดกุศลกรรมแก่ตัวเองหรือผู้มีพระคุณ จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านในเรื่องวิธีการได้บุญ ปรากฏผลลำดับความสำคัญดังนี้ คือ

๑. การบวชเป็นพระภิกษุ
๒. การบริจาคเงินสร้างวัดตามสมควร
๓. มีบุตรได้บวชเป็นพระภิกษุ
๔. เดินทางไปนมัสการสถูปเจดีย์ทั่วประเทศ
๕. บริจาคเงินซ่อมแซมวัด
๖. ทำบุญตักบาตรและถวายอาหารแก่พระภิกษุเป็นประจำ
๗. บวชเณร
๘. เข้าวัดถือศีลในวันธรรมสวนะ
๙. ถือศีล ๕ เป็นประจำ
๑๐. บริจาคเงินและจีวรในงานทอดกฐิน

พระภิกษุสงฆ์ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นบริษัทอันดับต้นในบริษัท ๔ ซึ่งประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เพราะเป็นผู้นำของชุมชนในด้านจิตวิญญาณเป็นผู้ชี้ทางผิดทางถูกรู้จักอะไรเป็นกุศลไม่เป็นกุศลให้แก่สังคม แนะนำสังคมให้อยู่ในศีลธรรมมีความรักความเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผือแผ่เกื้อกูลกัน หากประเทศไทยปราศจากพระสงฆ์ประเทศคงจะไม่มีความเป็นปึกแผ่นความสงบสุขมาได้จนถึงบัดนี้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

ลักษณะของสังคม
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม
ความสำคัญของวัดต่อสังคม
บทบาทและความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์
คุณค่าของสถาบันพระพุทธในด้านการศึกษาอบรม
บทบาทในด้านการช่วยเหลือเยาวชนและการเป็นที่พึ่งทางใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม