ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

บทบาทในด้านการช่วยเหลือเยาวชนและการเป็นที่พึ่งทางใจ

๑. บทบาทในการช่วยเหลือเยาวชน นับเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว ที่วัดได้อุปการะแก่เยาวชนด้วยการให้การศึกษา การอบรมสั่งสอน การให้ที่อยู่อาศัย และการให้อาหารการกิน เด็ก ๆ ที่อยู่ในวัดจะรู้สึกมีความอบอุ่นและมีความสุข เหมือนกับเด็กอยู่บ้านหรือครอบครัวของตน โดยที่เด็กเหล่านั้นจะต้องช่วยเหลือและเป็นธุระให้แก่พระภิกษุเป็นการตอบแทนตามสมควร
วัดจึงเป็นเสมือนสถานอบรมเด็กที่สามารถจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เด็กได้ดีเท่า ๆ กับครอบครัวของเขาเอง ทั้งอาจทำหน้าที่ได้ดีกว่าสำหรับเรื่องการอบรมสั่งสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศีลธรรมจรรยา การมีสถาบันการศึกษาอยู่ที่วัดเพียงแห่งเดียวในสมัยก่อน ทำให้ครอบครัวต่าง ๆ นิยมส่งบุตรหลานของตนไปเป็นศิษย์วัดกันมาก พระภิกษุสงฆ์ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความชำนาญในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่างไม้ จักสาน และการเยียวยารักษาโรค เป็นต้น เด็กวัดจะได้รับการสอนวิชาชีพเหล่านี้จากพระภิกษุสงฆ์ที่ตนอยู่ด้วย เด็กเหล่านั้นอาจเป็นญาติ บางคนเป็นเด็กกำพร้าบิดามารดา หรือมีครอบครัวอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนวัด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปบ้าง เนื่องจากรัฐบาลได้ยื่นมือเข้ามาดำเนินการการศึกษาของชาติ และทางวัดต้องมุ่งเน้นการศึกษาของพระภิกษุสามเณรมากขึ้นตามนโยบายของกรมการศาสนา และเด็กวัดต้องไปเข้าโรงเรียนของรัฐบาล

๒. บทบาทในการเป็นที่พึ่งทางใจ ในทางจิตใจจะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพล
อย่างมาก หลักธรรมความประพฤติปฏิบัติการดำเดินชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดในชนบทเจ้าอาวาสจะทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้มาก เพราะเมื่อประชาชนมีปัญหาจะไปปรึกษาเจ้าอาวาส บางแห่งทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาลคนไข้มาโดยตลอด เพราะบริการแพทย์สมัยใหม่พึ่งมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เอง ทั้งยังให้บริการไม่ทั่วถึงอีกด้วย จะมีคนไข้หลายประเภท ทั้งที่เป็นคนไข้ทางใจและคนไข้ทางกายที่มาขอรับการรักษาจากพระภิกษุเจ้าอาวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ที่พึ่งทางใจของท่านนับว่ามีค่ามากที่สุด ในขณะที่จิตแพทย์และการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนยังขาดแคลนอยู่

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

ลักษณะของสังคม
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม
ความสำคัญของวัดต่อสังคม
บทบาทและความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์
คุณค่าของสถาบันพระพุทธในด้านการศึกษาอบรม
บทบาทในด้านการช่วยเหลือเยาวชนและการเป็นที่พึ่งทางใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม