ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย

ชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาตั้งแต่สมัยที่อยู่อาณาจักรอ้ายลาว ดังปรากฏในจดหมายเหตุของจีน ว่าพระจักรพรรดิมิ่งตี่ของจีนโปรดให้แต่งฑูตไปสืบพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย คณะทูตชุดนี้ได้กลับมาสู่ราชสำนักจีนเมื่อ พ.ศ ๖๐๔ พร้อมกับนำเอาพระพุทธรูป คัมภีร์พระธรรมและพระสงฆ์มาเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนอีกด้วย พระองค์มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งนัก จึงได้ปฏิญญาณพระองค์เป็นพุทธมามกะ นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมา ทำให้รัฐประศาสโนบายของจีนเปลี่ยนจากแสนยานุภาพและในโอกาสนี้เอง ขุนหลวงเม้าองค์ประมุขของอาณาจักรอ้ายลาวทรงเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้เหมาะสมยิ่งแก่อัธยาศัยใจคอของคนไทย จึงได้ยอมรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเมื่อ พ.ศ. ๖๑๒ ปรากฏว่าคนไทยได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะในโอกาสนั้นมากมาย นอกจากพระองค์ผู้เป็นประมุขแล้ว ยังมีหัวหน้า ๗๗ คน พลเมืองหรือราษฎรอีก ๕๑,๘๙๐ ครอบครัว นับเป็นจำนวนประชากรถึง ๕๕๓,๗๑๑ คน ที่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะด้วย แม้จะอพยพลงมาในดินแดนปัจจุบัน คนไทยก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่คนไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายุคนั้น บางกลุ่มก็มีการนับถือศาสนาอื่น ๆ ประกอบด้วยเช่นกัน

เมื่อพ่อขุนบางกลางท่าวได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์สุโขทัย ทรงพระนามว่าศรีอินทราทิตย์ ครองกรุงสุโขทัยราว พ.ศ. ๑๘๐๐ ในสมัยนั้นประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายคือหินยานหรือเถรวาทและฝ่ายมหายานปะปนกับศาสนาพราหมณ์และการนับถือผี จนถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ครองราชย์ในระหว่างปี พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๑ พุทธศาสนาฝ่ายหินยานลัทธิลังกาวงค์จึงได้รับการนับถืออย่างเป็นทางการจากวัง แล้วแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนจนมีฐานะเด่นเป็นศาสนาประจำชาติเลื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม