ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

11

รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า วัดมีอยู่มากแล้ว จึงมิได้โปรดให้สร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก แต่ได้ทรงมุ่งไปในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นสำคัญทั้งในพระนครและต่างจังหวัด พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับธรรมะขึ้นไว้เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญได้แก่เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม เป็นต้น

การศึกษาพระปริยัติธรรมในรัชกาลนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในเวลานั้น ได้เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขให้เจริญก้าวหน้าออกไปเป็นอันมาก เช่น ได้เปลี่ยนแปลงการสอบไล่พระปริยัติธรรมจากวิธีการแปลด้วยปากมาเป็นวิธีเขียน จัดตั้งหลักสูตรนักธรรมและบาลีขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ายังได้ทรงนิพนธ์หนังสือหลักสูตรนักธรรม ตำราแบบเรียนสำหรับพระภิกษุสามเณรได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอย่างแพร่หลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย

รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ เป็นองค์ประธานประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกนับเป็นครั้งที่ ๑๓ โดยที่พระบาทสมเด็จพระชนกนาถทรงได้ทำสังคายนาไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่มีเพียง ๓๙ เล่มเท่านั้น มีบางคัมภีร์ที่ยังไม่ได้พิมพ์ บางคัมภีร์ยังพิมพ์ไม่ครบบริบูรณ์แล้วพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์เพิ่มอีกเพื่อสร้างพระไตรปิฎกพร้อมด้วยประชาชน จำนวน ๑๕๐๐ จบ จบละ ๔๕ เล่ม เป็นพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยแล้วทรงแจกจ่ายไปยังวัดต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักรและตามมหาวิทยาลัย และหอสมุดนานาชาติทั่วโลกด้วย

นอกจากนั้นยังโปรดให้มีการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก เพื่อเป็น การอบรมสั่งสอนเด็กไทย ให้มีความรอบรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัย ส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก็คงดำเนินไปตามปกติ

รัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุที่อำเภอบางเขนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์จะให้พระสงฆ์ทั้งสองนิกายได้รวมเป็นนิกายเดียวกัน แต่ไม่สำเร็จ (สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม