ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

12

รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง วชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศาสนโศภณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระวันรัต วัดเบญจมบพิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อทรงผนวชแล้วได้เสด็จไปประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหารได้มีการเปิดการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยขึ้นทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้ คือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (ธรรมยุติกนิกาย) และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มหานิกาย)
สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ตั้งอยู่วัดบวรนิเวศน์วิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนสำหรับภิกษุสามเณรฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ได้รับการยกฐานะเป็นขั้นมหาวิทยาลัยและได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา

ผู้ที่ศึกษาจบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนี้จะได้รับปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนสำหรับภิกษุสามเณร ฝ่ายมหานิกาย ได้รับการยกฐานะเป็นขั้นมหาวิทยาลัย และได้เปิดเรียน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ผู้ที่ศึกษาจบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนี้จะได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สถาบันทั้ง ๒ แห่งรัฐได้ตราพระราชบัญญัติรับรองเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา

ในด้านการปกครอง ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕” โดยให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม อันประกอบด้วยพระราชาคณะ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๔ รูป และไม่เกิน ๘ รูป เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าทีปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

ในด้านการปกครองพระสงฆ์ส่วนภูมิภาค ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เป็นผู้รับผิดชอบ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม