ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

4

สมัยสุโขทัย

สมัยสุโขทัยนี้เรียกได้ว่าเป็น “ยุคทอง” ของชาติไทย สุโขทัยเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ศิลปวิทยาการเจริญรุ่งเรืองสูงสุด โดยเฉพาะศิลปการสร้างพระพุทธรูปนับว่าเป็นเลิศในโลก บ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุข ไพร่บ้านพลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างไพร่ฟ้าหน้าใสจิตใจผ่องแผ้ว เพราะพระมหากษัตริย์ทรงมีปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง เห็นแก่ความสุขส่วนรวมของราษฎรมากกว่าพระองค์เอง ทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ในสมัยนี้เองพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้แพร่เข้ามาสู่เมืองนครศรีธรรมราช พระภิกษุไทยเป็นจำนวนมากได้พากันไปศึกษาในลังกาทวีป แล้วบวชแปลงเป็นลังกาวงศ์ กลับเข้ามายังประเทศของตนแล้วก็มาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราช พ่อขุนรามคำแหงจึงได้ทรงอาราธนาพระสงฆ์เหล่านั้นขึ้นไปตั้งสงฆมณฑลที่กรุงสุโขทัย แล้วบวชแปลงพระสงฆ์ไทยเป็นลังกาวงศ์ อันเป็นต้นเดิมของคณะสงฆ์ไทยมหานิกายทุกวันนี้ นอกจากนั้น พระองค์ยังได้ทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับลังกา ซึ่งได้มอบพระพุทธรูปที่งดงามมากองค์หนึ่งให้แก่ประเทศไทย คือ พระพุทธสิหิงค์

พ่อขุนรามคำแหงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาก ทุกวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนพระองค์จะเสด็จไปที่วัดของพระสงฆ์ลัทธินี้เป็นประจำ และทรงแตกฉานในคัมภีร์ชั้นสูงของพระพุทธศาสนา ได้โปรดให้ปลูกต้นตาลขึ้นเป็นดง แล้วให้เอาขะดารหินไปตั้งไว้ที่กลางดงตาล พอถึงวัน ๘ ค่ำ และ ๑๔ ค่ำ พระองค์ก็ทรงนิมนต์พระเถรานุเถระ ให้มานั่งบนขะดารหินนี้ เพื่อเทศนาสั่งสอนประชาชน ถ้าไม่ใช่วันพระ พระองค์ก็ทรงรับหน้าที่เป็นผู้อบรมทางศาสนาและตัดสินอรรถคดีให้ประชาชน ขะดารหินนี้ต่อมาเรียกว่า พระแท่นมนังคศิลาอาสน์

ต่อมาถึงสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนามาก ได้ทรงอาราธนาพระมหาสวามี สังฆราชชาวลังกาเข้ามาเป็นอุปัชฌาย์เสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดป่ามะม่วงระยะหนึ่ง นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของชาวไทยที่ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาขณะที่ขึ้นเสวยราชย์แล้ว การบวชชั่วคราวของกุลบุตรไทย ก็น่าจะได้เค้ามูลมาจากพระมหาธรรมราชาลิไทยนี้เอง

พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉาน ถึงกับสามารถทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเตภูมิกถา หรือ ที่เรียกกันว่า ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษาไทยเล่มแรก กล่าวข้อความที่ย่อมาจากอภิธรรมปิฎก อันเป็นปิฎกหนึ่งของพระไตรปิฎก พรรณาถึงเรื่องกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ตลอดจนกุศลกรรม อกุศลกรรมของส่ำสัตว์ ที่จะพาไปให้เสวยทุกข์ในภูมินั้น ๆ อย่างละเอียดทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจในพระธรรมชั้นสูงได้ง่ายขึ้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม