ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

5

สมัยลานนาไทย (เชียงใหม่)

ขณะที่ชาวไทยทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขับไล่อิทธิพลของขอม และสร้างอาณาจักรสุโขทัยนั้น พี่น้องไทยทางภาคเหนือก็ได้ทำงานพร้อมกัน โดยขับไล่อิทธิพลของมอญให้ออกจากลุ่มแม่น้ำปิงด้วย ราว พ.ศ. ๑๘๒๔ พระเจ้าเม็งรายเชื้อสายกษัตริย์ไทยเชียงแสนเก่า ได้รบชนะพญายีบา กษัตริย์มอญซึ่งครองเมืองลำพูน แล้วเที่ยวสร้างบ้านแปลงเมืองไทยรวมเป็นกลุ่มก้อน ทรงสร้างนครเชียงใหม่เป็นราชธานี ลัทธิเถรวาทลังกาวงศ์ก็แพร่หลายจากสุโขทัยขึ้นสู่ลานนาไทย

ครั้นถึงแผ่นดินพระเจ้ากือนา (ราว พ.ศ. ๑๙๑๐) ได้ส่งทูตไปนิมนต์พระอุทุมพรมหาสวามีคณาจารย์ลังกาวงศ์ที่เมืองเมาะตะมะในประเทศมอญ เพื่อมาตั้งลัทธิลังกาวงศ์ที่เมืองเชียงใหม่ พระอุทุมพรมหาเถระ ส่งพระอนุเถระชื่ออานันทะ ขึ้นมาเมืองเชียงใหม่แทน พร้อมกันนั้น พระเจ้ากือนาก็ส่งทูตมาขอพระสุมนเถระชาวไทยสุโขทัย ซึ่งเป็นศิษย์ของพระอุทุมพรมหาเถระเหมือนกัน ให้ช่วยกันไปตั้งลัทธิลังกาวงศ์ ทางสุโขทัยก็ส่งขึ้นไปให้ตามประสงค์ ลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ก็ตั้งมั่นรุ่งเรืองขึ้นในลานนาไทยตั้งแต่นั้นมา

ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราชทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก จัดให้มีการทำสังคายนาพระธรรมวินัย (ครั้งที่ ๑๐) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ ณ วัดโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) พระเถระเข้าประชุมราว ๑๐๐ รูป มีพระธรรมทินเถระเป็นประธาน ๑ ปี จึงสำเร็จ นับเป็นการทำสังคายนาครั้งแรกในประเทศไทยจำเดิมแต่นั้นมา อาณาจักรลานนาไทยก็รุ่งเรืองเจริญด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีนักปราชญ์เถระชาวลานนาไทยหลายรูปสามารถแต่งคัมภีร์เป็นภาษาบาลีได้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม