ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

8

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ ๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ.๒๓๒๕ แล้วก็ทรงโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นที่ฝั่งตรงข้าม คือ ฟากตะวันออก ในรัชกาลนี้ เมื่อได้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นแล้ว ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตอีกด้วย ได้ทรงสร้างวัดวาอารามขึ้นตามแบบกรุงศรีอยุธยา และเลียนแบบแม้แต่เรื่องวัดบางวัด

พระองค์ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกมากมายหลายแห่งเช่น วัดสระเกศ วัดอรุณ ราชวราราม วัดพระเชตุพน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปโบราณที่ถูกทอดทิ้งให้ชำรุดทรุดโทรมอยู่ตามข้างวัดในจังหวัดสุโขทัย พระนครศรีอยุธยา และตามหัวเมืองต่าง ๆ อีกมาก เอามาบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนำไปประดิษฐานไว้ตามวัดต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นนับเป็นพันองค์

ในรัชกาลนี้ ได้ทำสังคายนาพระไตรปิฎกนับเป็นครั้งที่ ๑๑ แล้วก็รับสั่งให้คัดลอกไปไว้ตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อพระภิกษุสงฆ์จะได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ในฝ่ายสังฆมณฑลนั้น พระองค์ทรงคัดเลือกแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีศีลาจารวัตรอันดีงามให้เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ ผู้น้อยตามคุณสมบัติ และทรงอุดหนุนให้ภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย โดยพระราโชบาย เป็นต้นว่า มีการปุจฉาให้พระราชาคณะถวายวิสัชนาเนือง ๆ โดยมีพระราชประสงค์จะให้พระสงฆ์ต้องค้นคว้าสอบทานพระไตรปิฎกอยู่เสมอนั่นเอง

รัชกาลที่ ๒ มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยพระองค์ทรงเปลี่ยนกำหนดชั้นเปรียญ เป็น ๙ ประโยค ผู้ที่สอบได้ตั้งแต่ ๓ ประโยคขึ้นไป เรียกว่า เปรียญ ๓ ประโยคขึ้นไปจนถึงเปรียญ ๙ ประโยค และหลักสูตรใหม่กำหนดให้ยากขึ้นตามลำดับ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม