ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

9

ในรัชกาลนี้ พระสังฆราชเมืองลังกาในนามของลังกาได้ให้พระสงฆ์เชิญพระบรมสารีริกธาตุกับต้นโพธิ์จากลังกาเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุ ซึ่งในสมัยนั้นลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้ว พระองค์ทรงปริวิตกว่า พระพุทธศาสนาในลังกาทวีปจะเสื่อมโทรมลง จึงได้ส่งคณะสงฆ์ให้ไปสืบศาสนาถึงลังกา ทำให้ไทยกับลังกามีสายสัมพันธ์ทางศาสนากันสืบต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๐ ได้โปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามกุฎทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงโปรดให้ประกอบพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไป ในรัชกาลนี้ได้พระพุทธบุษยรัตน์ คือ พระแก้วขาว มาจากเมืองจำปาศักดิ์ ทรงสร้างวัดอรุณราชวรารามต่อจากพระชนกนาถจนเสร็จ

รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรด ฯ ให้สร้าง บูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ อย่างมโหฬารที่สุด ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัด นับว่าไม่มียุคใดจะเสมอเหมือน โดยเฉพาะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของเมืองไทย หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นในรัชกาลนี้มากที่สุด

นอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นพิเศษ เช่น โปรดให้จ้างอาจารย์สำหรับบอกปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร ตามพระรามหลวงทั่วไป เปิดสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง แล้วพระราชทานเลี้ยงเพลด้วย นอกจากนั้นยังมีรางวัลสำหรับผู้เรียนดีเหล่านั้นเป็นต้น

เจ้าฟ้ามงกุฎ พระบรมราชอนุชาซึ่งยังทรงผนวชอยู่นั้น ได้ทรงตั้งคณะธรรมยุติกนิกายขึ้นทรงรับภาระในการส่งพระสงฆ์ไทยไปลังกาหลายครั้ง และรับรองพระสงฆ์ลังกาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตลอดรัชกาลที่ ๓
รัชกาลที่ ๔ เมื่อพระเชษฐาธิราชสวรรคตแล้วอำมาตย์ราชบริพารก็มาทูลให้เจ้าฟ้ามงกุฎทรงลาผนวช ออกไปครองราชสมบัติต่อไป ทรงเลื่อมใสธรรมยุติกนิกาย ได้ทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตยมหาสีมาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดโสมนัส วัดปทุมวนาราม เป็นต้น เนื่องในการปฏิสังขรณ์ วัดสระเกศ ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ภูเขาทอง (บรมบรรพต) ต่อจากรัชกาลที่ ๓ จนเสร็จ นอกจากนั้นยังได้โปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดตามหัวเมืองเป็นการใหญ่ อย่างไม่เคยปรากฏมาในกาลก่อนเลย

ส่วนองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนั้น ได้โปรดให้ดำเนินการปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ตั้งแต่ต้นรัชกาล โดยทรงออกแบบทำเป็นพระมหาสถูปใหม่ก่อหุ้มองค์เดิมไว้ภายใน แล้วสร้างวิหารทั้ง ๔ ทิศ และพระระเบียงล้อมรอบสร้างพระอุโบสถและหอระฆังขึ้นใหม่ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันนั้นก็โปรดให้ขุดคลองเจดีย์ บูชาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มหาชน ที่จะเดินทางไปนมัสการปูชนียสถาน นอกจากนั้นยังได้ทรงสร้างพระนครคีรี บนยอดเขามหาสวรรค์ (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี อันประกอบไปด้วยพระสถูปเจดีย์และพระราชวังอันใหญ่โตสง่างาม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม