ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

10

ในรัชกาลนี้ได้ทรงติดต่อด้านการพระพุทธศาสนากับอินเดีย จนกระทั่งได้พระพุทธรูปอินเดียและพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยามาอีก ทรงให้ความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์ญวน ลัทธิมหายาน ทรงให้ญวนทำพิธีกงเต็กเป็นครั้งแรกด้วย

รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระชนกนาถทรงทะนุบำรุงสงฆ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุติกนิกายทัดเทียมกัน ทรงตั้งพระสงฆ์ญวนและจีนให้มีศักดิ์ ทรงสร้างวัด เช่น วัดราชบพิธ วัดเทพศิรินทร์ และวัดเบญจมบพิตร เป็นต้น นอกจากนี้ ตามหัวเมืองก็ได้ทรงสร้างขึ้นอีกหลายแห่ง ส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็มีเป็นจำนวนมากทั้งในกรุงและตามหัวเมืองได้ทรงอาราธนาสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ มหาสังฆปริณายกในสมัยนั้นพร้อมด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นประธาน สอบทานพระไตรปิฎก นับเป็นการสังคายนาครั้งที่ ๑๒ แล้วตีพิมพ์ลงเป็นอักษรไทยเป็นครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ชุดละ ๓๙ เล่มเป็นเหตุให้พระไตรปิฎกได้แพร่หลายไปยังนานาประเทศ และเป็นหลักในการศึกษาเล่าเรียนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ขึ้นเป็นฉบับแรกของเมืองไทย มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุข มีมหาเถรสมาคมอันประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ และพระราชาคณะซึ่งเป็นเจ้าคณะรองทั้ง ๔ คือ คณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง และคณะธรรมยุติกา สำหรับทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาในการพระศาสนา และปกครองดูแลสังฆมณฑล

ส่วนการปกครองคณะสงฆ์ ก็อนุโลมตามการปกครองพระราชอาณาจักร คือ มีตำแหน่งเจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะเมือง เจ้าคณะแขวง และอธิการหมวด สำหรับบังคับบัญชาสังฆมณฑลในมณฑลในเมือง ในอำเภอ และในตำบล ขึ้นต่อกันตามลำดับ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของอธิการวัด และกิจการที่จะรักษาประโยชน์ของศาสนา ของสังฆบริษัท และของวัดไว้

การทะนุบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น ได้ทรงสร้างสถานศึกษาสำคัญขึ้น ๒ แห่ง คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พ.ศ. ๒๔๔๑ มีผู้ขุดพบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กรุงกบิลพัสดุ์ มีอักษรจารึกว่า เป็นพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นส่วนของศากยราชทั้งหลาย เวลานั้น มาควิส เคอร์สัน อุปราชครองประเทศอินเดียเห็นว่า พระมหากษัตริย์ไทยเท่านั้นที่เป็นพุทธศาสนูปถัมภก จึงได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้นพวกที่นับถือพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ คือ ญี่ปุ่น พม่า และลังกา ได้ส่งทูตมาทูลขอพระบรมธาตุ ซึ่งพระองค์ก็ทรงแบ่งพระราชทานให้ตามความประสงค์ ส่วนที่เหลือได้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ทองสัมฤทธิ์บรรจุไว้ในคูหาพระสถูปบนยอดบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศเป็นที่สักการะบูชามาจนทุกวันนี้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม