ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย

5

๑๐.พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของดีที่มีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของโลก

การที่ชนชาติไทยในปัจจุบันจะมีความเป็นตัวของตนเอง และมีอะไรที่จะช่วยเป็นส่วนเสริมให้แก่อารยธรรมมนุษยชาติได้นั้นจะต้องปฏิบัติดังนี้

๑๐.๑ รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยในส่วนที่ดีงาม ซึ่งมีที่มาแต่อดีต สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามมีคุณค่าสมสมัย

๑๐.๒ นอกจากสืบต่อ พัฒนา และถ่ายถอดสิ่งดีที่ตนมีตามข้อ ๑๐.๑ แล้ว จะต้องเพียรพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ตนยังไม่มี ให้เป็นของทำได้ด้วยตนเองและให้มีเป็นของตนเองจนครบทั้งสองแบบ ทั้งสิ่งดีที่ตนมีก็ยังคงมีอยู่ และสิ่งดีที่ตนไม่มีก็ทำให้มีขึ้น

๑๐.๓ ชนชาติไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติล้ำค่า อันแสดงหลักการพัฒนาทางด้านจิตใจและสัมมาปัญญาที่จะใช้แก้ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ได้ดี หลักการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไปหรือพร่องอยู่ในอารยธรรมของมนุษยชาติ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย