ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

5

ต้องปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ คือ

๑. ปุรัตถิมทิส คือทิศเบื้องหน้าอันหมายถึงมารดาบิดาที่บุตรพึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ

๑.๑ ท่านได้เลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
๑.๒ ทำกิจของท่าน
๑.๓ ดำรงวงศ์สกุล
๑.๔ ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก
๑.๕ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

๒. ทักขิณาทิส คือทิศเบื้องขวาอันหมายถึงอาจารย์ที่ศิษย์พึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ

๒.๑ ด้วยลุกขึ้นยืนรับ
๒.๒ ด้วยเข้าไปยีนคอยรับใช้
๒.๓ ด้วยเชื่อฟัง
๒.๔ ด้วยอุปัฏฐาก
๒.๕ ด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

๓. ปัจฉิมทิส คือทิศเบื้องหลัง ได้แก่บุตรและภรรยา การดูแลบุตรมารดาบิดาควรสงเคราะห์ด้วย ๕ สถานคือ

๓.๑.๑ ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว
๓.๑.๒ ให้ตั้งอยู่ในความดี
๓.๑.๓ ให้ศึกษาศิลปวิทยา
๓.๑.๔ หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้
๓.๑.๕ มอบทรัพย์ให้ในสมัย

สำหรับภรรยาสามีพึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ

๓.๒.๑ ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
๓.๒.๒ ด้วยไม่ดูหมิ่น
๓.๒.๓ ด้วยไม่ประพฤติล่วงใจ
๓.๒.๔ ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้
๓.๒.๕ ด้วยให้เครื่องแต่งตัว

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม