ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

10

ประโยชน์ของศาสนพิธี

ถ้าจะเปรียบเทียบศาสนาเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง พิธีกรรมหรือศาสนพิธี เปรียบได้กับกิ่งใบ สะเก็ด เปลือก กะพี้ ซึ่งเป็นเปลือกนอกของต้นไม้ ตัวสัจธรรม เปรียบได้กับแก่นไม้ ทั้งกิ่งใบ สะเก็ด เปลือก กะพี้ และแก่น ย่อมมีประโยชน์ต่อต้นไม้เท่า ๆ กัน หากมีแต่แก่นไม่มีเปลือกห่อหุ้มต้นไม้ก็จะอยู่ไม่ได้ หรือจะอยู่ได้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราเรียกว่าตายซาก ถ้ามีแต่เปลือกอย่างเดียวไม่มีแก่นหรือมีแต่เล็กก็จะเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์น้อย รวมแล้วศาสนพิธีมีประโยชน์ ๒ อย่าง คือ

ก. ธำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ข. ส่งเสริมอำนาจหรือคุณค่าทางด้านจิตใจ

วัตถุประสงค์ของศาสนพิธี

๑. ต้องการความรู้
๒. ต้องการความเข้าใจ
๓. ต้องการปฏิบัติให้ถูกต้อง
๔. จรรโลงสถาบันศาสนา
๕. สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

<< ย้อนกลับ |

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม