ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธมนต์

พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๘ พระองค์

๑๕๑.

วิปัสสี ธัมมะทายาโท
เถโร นิโคฺรธะนามะโก
นิพพานาคะมะสันทิฏโฐ
สะทา สันติง กะโรตุ โน.

พระเถระนามว่า นิโครธะ ผู้มีปกติเจริญวิปัสสนา ผู้เป็นธรรมทายาทเป็นผู้ได้ประจักษ์แจ้งธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ขอจงประทานความสงบ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๕๒.

ติสโส วิชชา อะนุปปัตโต
สุคันโธ นามะ โสระหา
สัพพะปาปะปะริกขีโณ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระอรหันต์นามว่า สุคันธะ ได้บรรลุวิชชาสาม เป็นผู้หมดสิ้นจากบาปทั้งปวงขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๕๓.

นันทิโย สัทธาสัมปันโน
ชิตะเกฺลโส มะหาโถโร
อะภิญญาปาระมิปปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระนันทิยะมหาเถระ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ผู้ชนะกิเลสทั้งปวง ผู้ถึงที่สุดแห่งอภิญญา ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๕๔.

กิเลสา ฌาปิตา เยนะ
ชิตะธัมมะระเตนะ โส
กัมมาระปุตตะวิมะโล
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถระรูปใด เป็นบุตรของนายช่างทอง เป็นผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเครื่องพิชิตมาร ชนะกิเลสด้วยมรรคญาณแล้ว พระเถระนั้นนามว่า วิมละ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก เมื่อเถิด

๑๕๕.

เทวะโลกะมะนุสเสสุ
อะนุภุตฺวา วิภูติโย
ติสสัตเถโร มะหาภูโต
มะหาสันติง กะโรตุ โน.

พระติสสะเถระ เสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้ว สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๑๕๖.

สุวิมุตโต มะหานาโค
ตีหิ วังเกหิ มุตตะโก
สุมังคะโล มะหาเถโร
มะหาสันติง กะโรตุ โน.

พระสุมังคละมหาเถระ ผู้หลุดพ้นจากกิเลสแล้ว เป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ พ้นแล้วจากความคดกาย วาจา ใจทั้งสาม ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๑๕๗.

นิรัคคะโฬ นิราสาโส
มะละขีละวิโสธะโน
วิเวกาภิระโต คุตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระมหาเถระนามว่าคุตตะ ผู้ปราศจาก ลิ่มคือ อวิชชา ผู้ปราศจากกิเลสคือความอยาก ผู้ชำระมลทินได้ทั้งหมด ผู้ยินดีในความวิเวก โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๕๘.

ปะวิเวกะมะนุปปัตโต
คิริมานันทะนามะโก
ภาเวนโต กุสะเล ธัมเม
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถระนามว่า คิริมานันทะ เจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ได้บรรลุวิเวก ๓ แล้ว (กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก) ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๕๙.

พุทธะสาสะนะมารัทโธ
สะมิทธิ ภาวะนาระโต
สะมิทธิคุณะสัมปันโน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระสมิทธิเถระ ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ยินดีในภาวนา ผู้สมบูรณ์ ด้วยคุณ อันเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๐.

อาราธิตะชิโน สันโต
โชติตเถโร มะหาระหา
วิมุตโต สัพพะสังสารา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระโชติตเถระ ผู้ชนะตัณหา อันเป็นเหตุให้ยินดีได้แล้ว เป็นผู้สงบ เป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ หลุดพ้นแล้วจากสังสาระทั้งปวง ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๑.

เสนาสะนานิ ปันตานิ
เสวันโต ฌานะมาระภิ
ฉะฬะภิญโญ มะหาจุนโท
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระมหาจุนทะเถระ อาศัยเสนาสนะอันสงัดอยู่ เข้าฌาน ได้อภิญญา ๖ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๒.

ฉันนัตเถโร สะหะชาโต
สุณันโต ชินะสาสะนัง
โยคักเขมะมะนุปปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระฉันนะเถระ ผู้เป็นสหชาตกับพระพุทธเจ้า เมื่อเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุ ธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ (คือพระ นิพพาน) แล้ว ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๓.

เมฆิโย พุทธุปปัฏฐาโก
ชินะภัตติปะรายะโน
มิจฉาวิตักกุปัจเฉโท
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเมฆิยะเถระ ผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ผู้มีความภักดี ในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ตัดมิจฉาวิตกคือความดำริผิดได้แล้ว ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๔.

อุปะวาโณ มะหาเถโร
มะหากาโย มะหาระหา
มะหิทธิโก มะหาเตโช
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระอุปวาณะ ผู้เป็นมหาเถระ มีร่างกายใหญ่ เป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก เมื่อเถิด

๑๖๕.

สังกิจโจ โจระทะมะโน
สัพพะสังโยชะนักขะโย
ปาเลตุ โน สัพพะภะยา
โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.

พระสังกิจจะเถระ ผู้ฝึกโจรห้าร้อย สิ้นสังโยชน์คือกิเลส เครื่องผูกสัตว์ไว้ในสังสารวัฏแล้ว ขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวง ขอจงประทานความสวัสดี และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๑๖๖.

ปัญหะพฺยากะระเณ เฉโก
เมตตาฌานะระโต ยะติ
โสปาโกปายะสัมปันโน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระโสปากะเถระ เป็นภิกษุผู้ฉลาดในการทูลตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าผู้ยินดีในฌานอันประกอบด้วยเมตตา ผู้ถึงพร้อมด้วยอุบาย เพื่อให้ได้มรรคผล ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๗.

เขตตะสัมปัตติสัมปัตโต
วัฑฒะมาโนวะ โสตถินา
สุมะโน อะระหา ชาโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระสุมนะเถระ ผู้สมบูรณ์ด้วยกาลเวลา อันสมควรที่จะบรรลุธรรม ผู้เจริญเติบโตด้วยความสุข เป็นพระอรหันต์แล้ว ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๘.

ปิโย เทวะมะนุสสานัง
สานุตเถโร พะหุสสุโต
เมตตาฌายี ตะโมฆาตี
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระสานุเถระ ผู้เป็นที่รักของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ผู้เป็นพหูสูต ผู้มีปกติเข้าฌานประกอบด้วยเมตตา ผู้ทำลายความมืดคือโมหะ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๖๙.

โย จะ ปุพเพ กะตัง ปาปัง
กุสะเลนะ ปิธียะติ
อังคุลิมาโล โส เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถระใด ได้เคยทำบาปมาก่อน เป็นผู้ตัดบาปอกุศลได้ด้วยอริยมรรค พระเถระนั้นนามว่า องคุลีมาละ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗๐.

วิปัสสะนาธุรา เยปิ
เถรา สะมะถะยานิกา
ขีณาสะวา มะหาเตชา
มะหาตะมะวิโนทะนา.


พระเถระแม้เหล่าใด ผู้สิ้นอาสวะ ผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ผู้ขจัดความมืดมิดคือโมหะ ผู้เจริญวิปัสสนาเป็นธุระก็ดี พระเถระเหล่าใด ผู้เป็นสมถยานิกะก็ดี

๑๗๑.

ฌานิกาฌานิกา เยปิ
ธัมมาภิสะมะยาทะโย
สัพเพ โสตถิง สะทา เทนตุ
ชะยามาโรคฺยะมายุ โน.

และพระเถระเหล่าใด ผู้ได้ฌานและไม่ได้ฌานก็ดี พระเถระเหล่าใด ผู้ถูกกำหนดด้วยการบรรลุอริยสัจธรรมก็ดี ขอพระเถระทั้งปวง ที่กล่าวมาแล้วนี้ จงประทานความสวัสดี ชัยชนะ ความไม่มีโรค และอายุ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

(พระเถรีชั้นผู้ใหญ่ ๑๓ รูป)

๑๗๒.

รัตตัญญูนัง ภิกขุนีนัง
โคตะมี ชินะมาตุจฉา
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระโคตมีเถรี ผู้เป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุณีผู้รู้ราตรี ขอพระเถรีได้โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗๓.

มะหาปัญญานะมัคคัฏฐา
เขมาเถรีติ ปากะฏา
สาวิกา พุทธะเสฏฐัสสะ
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.

พระพุทธสาวิกาผู้ประเสริฐสุด ปรากฎนามว่า พระเขมาเถรี ผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีปัญญามาก ขอพระเถรีจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗๔.

เถรี อุปปะละวัณณา จะ
อิทธิมันตีนะมุตตะมา
สาวิกา พุทธะเสฏฐัสสะ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระอุบลวรรณาเถรี เป็นพุทธสาวิกาผู้ประเสริฐสุด เป็นผู้เลิศกว่า เหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีฤทธิ์ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗๕.

วินะยัทธะรีนัง อัคคา
ปะฏาจาราติ วิสสุตา
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถรีผู้ปรากฏชื่อว่า พระปฏาจารา พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่า เหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ทรงพระวินัย ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗๖.

ธัมมะกะถิกะปะวะรา
ธัมมะทินนาติ นามิกา
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถรีผู้มีนามว่า ธัมมทินนาพระพุทธเจ้า ทรงตั้งไว้ ในตำแหน่งผู้เลิศกว่า เหล่าบรรดาภิกษุณีผู้เป็นธรรมกถึก ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗๗.

ฌายิกานัง ภิกขุนีนัง
นันทาเถรีติ นาเมสา
อัคคัฏฐาเน ฐิตา อะหุ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระสาวิกานามว่า นันทาเถรี เป็นผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้เลิศกว่า เหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีฌาน ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗๘.

อารัทธะวีริยานัง อัคคา
โสณาเถรีติ นามิกา
ฐะปิตา ตัตถะ ฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถรีนามว่า โสณา พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณี ผู้ปรารภความเพียร ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก เมื่อเถิด

๑๗๙.

ทิพพะจักขุกานัง อัคคา
พะกุลา อิติ วิสสุตา
วิสุทธะนะยะนา สาปิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถรีผู้ปรากฏชื่อว่า พกุลา เป็นผู้มีจักษุอันบริสุทธิ์ เป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีตาทิพย์ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๘๐.

กุณฑะละเกสี ภิกขุนี
ขิปปาภิญญานะมุตตะมา
ฐะปิตาเยวะ ฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ภิกษุณีชื่อว่า กุณฑละเกสี พระพุทธเจ้า ทรงตั้งไว้แล้วในตำแหน่ง เป็นผู้เลิศกว่า เหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ตรัสรู้เร็ว ขอจงประทาน ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๘๑.

เถรี ภัททะกาปิลานี
ปุพพะชาติมะนุสสะรี
ตาสังเยวะ ภิกขุนีนัง
อัคคา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระภัททกาปิลานีเถรี ผู้ระลึกถึงชาติในปางก่อนได้ เป็นผู้เลิศกว่า เหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ระลึกชาติปางก่อนได้ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด.

๑๘๒.

เถรี ตุ ภัททะกัจจานา
มะหาภิญญานะมุตตะมา
ชิเนนะ สุขะทุกขัง สา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน. พระภัททกัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา) ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นคู่บารมีกับพระชินเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระนางไว้ในตำแหน่ง เป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีอภิญญาอันพิเศษ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๘๓.

ลูขะจีวะระธารีนัง
อัคคา กิสาปิ โคตะมี
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

แม้ พระกิสาโคตมี พระศาสดาตั้งไว้ในตำแหน่ง เป็นผู้เลิศกว่า เหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๘๔.

สิงคาละมาตา ภิกขุนี
สัทธาธิมุตตานะมุตตะมา
กะโรตุ โน มะหาสันติง
อาโรคฺยัญจะ สุขัง สะทา.

พระสิงคาลมาตาภิกษุณี เป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งเหล่าภิกษุณีผู้มากด้วยศรัทธา ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ ความไม่มีโรค และความสุข แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๘๕.

อัญญา ภิกขุนิโย สัพพา
นานาคุณะธะรา พะหู
ปาเลนตุ โน สัพพะภะยา
โสกะโรคาทิสัมภะวา.


พระภิกษุณีเหล่าอื่นทั้งปวงเป็นจำนวน มาก ผู้ทรงคุณธรรมต่าง ๆ กัน ขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวง อันเกิดจากความเศร้าโศก และโรคเป็นต้น

๑๘๖.

โสตาปันนาทะโย เสกขา
สัทธาปัญญาสีลาทิกา
ภาคะโส เกฺลสะทะหะนา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
พระภิกษุณีทั้งหลาย ผู้เป็นพระเสขบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น เป็นผู้ยิ่งยวดด้วยศรัทธา ปัญญา และศีล เป็นผู้เผากิเลสได้เป็นบางส่วน ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
คาถาครอบไตรภพ

(พญานาค)

๑๘๗.

สุมะโน สุมะนะจะโล
อะระวาเฬระปัตตะโก
จัมเปยโย มุจะลินโท
จะ กัมพะโล ภุชะคิสสะโร.

สุมนะนาคราช สุมนจละนาคราช อรวาฬะนาคราช เอฬปัตตกะนาคราช จัมเปยยะนาคราช มุจลินทะนาคราช กัมพละนาคราช ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคราช

๑๘๘.

กาละนาโค มะหากาโฬ
สังขะปาโล มะโหทะโร
มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ
นันทะนาโคปะนันทะโก.

กาละนาคราช มหากาฬะนาคราช สังขปาละนาคราช มโหทระนาคราช มณิกัณฐะนาคราช มณิอักขินาคราช นันทะนาคราช อุปนันทะนาคราช

๑๘๙.

วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ
กุงคุวิโลปะลาละโก
จิตฺระนาโค มะหาวีโร
ฉัพฺยาปุตโต จะ วาสุ.

วรุณะนาคราช ธตรัฏฐะนาคราช กุงคุวิละนาคราช อปลาลกะนาคราช จิตระนาคราช มหาวีระนาคราช ฉัพยาปุตตะนาคราช วาสุกีนาคราช

๑๙๐.

กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท
อัคคิธูมะสิโข ตะถา
จูโฬทะโร อะหิจฉัตโต
นาคา เอราปะถาทะโย.

กัณหาโคตมะนาคราช นาคผู้เป็นจอมนาค อัคคิสิขะนาคราช ธูมะสิขะนาคราช อหิจฉัตตะนาคราช จูโฬทระนาคราช พญานาคทั้งหลาย มีเอราปะถะนาคราชเป็นต้น

๑๙๑.

อาสีวิสา โฆระวิสา
เย สัพเพ นะยะนาวุธา
ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐา
วา ปัพพะเตยยา นะทีจะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง
อายุมาโรคฺยัง สะทา.

หมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใด เป็นนาคราชมีพิษร้ายแรง (คือพิษแล่นไปเร็ว) มีพิษน่า สะพรึงกล้ว มีนัยน์ตาเป็นอาวุธ ดำรงอยู่ในน้ำ ดำรงอยู่บนบก ดำรงอยู่ที่ภูเขา หรือว่าเที่ยวไปในนที ขอนาคราชทั้งปวงเหล่านั้น จงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ ความมีอายุ และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

(เปรต)

๑๙๒.

นิชฌามะตัณหิกา เปตา
อุสุสัตติ จะ โลมะกา
มังสะปิณฑาทะโย เปตา
เปตา เวมานิกาทะโย
ปาเลนตุ โน สัพพะภะยา
สะทา เต สุขิโน สะทา.

นิชฌามตัณหิกะเปรต อุสุโลมกะเปรต สัตติโลมกะเปรต มังสปิณฑะเปรตเป็นต้น เวมานิกะเปรตเป็นต้น ขอเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขในกาลทุกเมื่อ จงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวง ในกาลทุกเมื่อเถิด

(อสูร)

๑๙๓.

เย ปะหาราทะสัมพะระ-
พะลฺยาสุระคะณา จะ เย
เวปะจิตตาสุระคะณา
จันทาสุระคะณาทะโย.

หมู่อสูรเหล่าใด คือ หมู่ปหาราทะอสูร หมู่สัมพระอสูร หมู่พลิอสูร หมู่เวปจิตตะอสูร หมู่จันทะอสูรเป็นต้น

๑๙๔.

สัพเพ เตปิ มะหาเตชา
ภูตะยักขะนิวาระณา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง
อาโรคฺยัญจะ ชะยัง สะทา.

แม้หมู่อสูรเหล่านั้นทั้งปวง มีเดชมาก ผู้สามารถป้องกันภูตและยักษ์ ขอจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ ความไม่มีโรค และชัยชนะ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

(เทวดา)

๑๙๕.

เย ยักขา สัตตะสะหัสสา
ภุมมา กาปิละวัตถุกา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน.

ยักษ์ผู้เป็นภุมมเทวดาเจ็ดพันตนเหล่าใด อยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์ มีฤทธิ์ มีความเจริญรุ่งเรือง มีวรรณะ มีบริวารมาก

๑๙๖.

สัพเพ ติสะระณา ยักขา
มะเหสักขา ชุตินธะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง
อาโรคฺยัญจะ ชะยัง สะทา.

ยักษ์(เทวดา)ทั้งปวง ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีศักดิ์ใหญ่ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง ขอยักษ์เหล่านั้น จงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ ความไม่มีโรค และชัยชนะ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๙๗.

ฉะสะหัสสา เหมะวะตา
ยักขา นานัตตะวัณณิโน
พุทธะปูชายะ นิระตา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.

ยักษ์ (เทวดา) หกพันตน อยู่ที่เขาเหมวตา มีผิวพรรณวรรณะต่าง ๆ กัน ยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้า ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก เมื่อเถิด

๑๙๘.

สาตาคิรา ติสะหัสสา
ยักขา นีลาทิวัณณิโน
นานาปะภายะ สัมปันนา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.

ยักษ์ (เทวดา)สามพันตน อยู่ที่เขาสาตาคีรี มีผิวพรรณ วรรณะสีเขียวเป็นต้น ผู้สมบูรณ์ด้วยรัศมีต่างๆ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก เมื่อเถิด

๑๙๙.

เวสสามิตตา ปัญจะสะตา
ยักขา นานัตตะวัณณิโน
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.

ยักษ์ (เทวดา)ห้าร้อยตน อยู่ที่เขา เวสสามิตตะมีผิวพรรณวรรณะต่าง ๆ กัน มีฤทธิ์ มีความรุ่งเรือง มีวรรณะ มีบริวาร บันเทิงอยู่ มาชุมนุมกัน ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๒๐๐.

กุมภีโร ราชะคะหิโก
เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง
ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง
ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ
โส ยักเขหิ ปะริวาโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

เทวดาชื่อว่า กุมภีระ อยู่ในพระนคร ราชคฤห์ วิมานของท้าวเธอนั้น ได้แก่ยอดเขาเวปุลละ ท้าวเธอนั้น เป็นผู้อันหมู่ยักษ์หลายแสนตนเข้ามาปรนนิบัติรับใช้ ขอท้าวกุมภีระผู้มียักษ์เป็นบริวารนั้น จงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก เมื่อเถิด

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง