ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๑

ประวัติเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร

ยุคก่อนกรุงสุโขทัย

สมัยก่อน พ.ศ.๔๐๐ ชนชาติไทยถูกรุกรานจากชาติที่มีกำลังเหนือกว่า จำต้องอพยพจากถิ่นเดิมลงมาทางใต้โดยอพยพลงมาสู่แหลมอินโดจีน การอพยพมาทางใต้ของไทยได้พากันมาเป็นพวก ๆ ในพวกหนึ่ง ๆ ก็มีวงศาคณาญาติที่ใช้สกุลเดียวกันเป็นส่วนมากในหมู่หรือพวกเดียวกัน ใครเป็นผู้อาวุโสมี ผู้เคารพนับถือมากก็ยกขึ้นเป็น “เจ้าหมู่” คือเป็นหัวหน้าหมู่ชนชั้น ใครเป็นหัวหน้าครัวเรือนเมื่อเวลามีการรบพุ่งก็ควบคุมลูกหลานวงศ์วานของตนให้มีกำลังเป็นกลุ่มก้อน ผู้เป็นเจ้าหมู่ขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของเจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาเขต เมื่อเจ้าเมืองต้องการกำลังไปรบพุ่ง ณ ที่ใด หรือรวมกำลังต่อสู้กับศัตรู ก็สั่งเจ้าหมู่ นายบ้าน เกณฑ์คนที่สังกัด มารวมกำลังจัดเป็นกองทัพ พาหนะ และเสบียงอาหารของตนเองไปทั้งสิ้น นี้เป็นมูลเหตุในการเกณฑ์ทหารไทย ในสมัยโบราณ และถือเป็นประเพณีที่คนไทยนิยมใช้การบังคับบุคคลเข้ารับราชการทหาร โดยถือเอาวงศ์สกุล เป็นหลักว่าบิดาเป็นทหาร บุตรหลาน เหลน ฯลฯ ก็ต้องเป็นทหารตามบิดาและได้ประพฤติปฏิบัติสืบเนืองต่อมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ จึงได้เปลี่ยนแปลงไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง