ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๑

ประวัติเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร

ยุคก่อนกรุงสุโขทัย

สมัยก่อน พ.ศ.๔๐๐ ชนชาติไทยถูกรุกรานจากชาติที่มีกำลังเหนือกว่า จำต้องอพยพจากถิ่นเดิมลงมาทางใต้โดยอพยพลงมาสู่แหลมอินโดจีน การอพยพมาทางใต้ของไทยได้พากันมาเป็นพวก ๆ ในพวกหนึ่ง ๆ ก็มีวงศาคณาญาติที่ใช้สกุลเดียวกันเป็นส่วนมากในหมู่หรือพวกเดียวกัน ใครเป็นผู้อาวุโสมี ผู้เคารพนับถือมากก็ยกขึ้นเป็น “เจ้าหมู่” คือเป็นหัวหน้าหมู่ชนชั้น ใครเป็นหัวหน้าครัวเรือนเมื่อเวลามีการรบพุ่งก็ควบคุมลูกหลานวงศ์วานของตนให้มีกำลังเป็นกลุ่มก้อน ผู้เป็นเจ้าหมู่ขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของเจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาเขต เมื่อเจ้าเมืองต้องการกำลังไปรบพุ่ง ณ ที่ใด หรือรวมกำลังต่อสู้กับศัตรู ก็สั่งเจ้าหมู่ นายบ้าน เกณฑ์คนที่สังกัด มารวมกำลังจัดเป็นกองทัพ พาหนะ และเสบียงอาหารของตนเองไปทั้งสิ้น นี้เป็นมูลเหตุในการเกณฑ์ทหารไทย ในสมัยโบราณ และถือเป็นประเพณีที่คนไทยนิยมใช้การบังคับบุคคลเข้ารับราชการทหาร โดยถือเอาวงศ์สกุล เป็นหลักว่าบิดาเป็นทหาร บุตรหลาน เหลน ฯลฯ ก็ต้องเป็นทหารตามบิดาและได้ประพฤติปฏิบัติสืบเนืองต่อมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ จึงได้เปลี่ยนแปลงไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย