ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๑

ประวัติเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร

ยุคกรุงศรีอยุธยา

เมื่อพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดี อันเป็นปฐมกษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยา ยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับลักษณะการจัดกำลังคนในการเกณฑ์ทหาร เพิ่งเริ่มปรากฎในรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ซึ่งเมื่อได้ครองราชสมบัติ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงจัดการเกี่ยวกับกิจการด้านทหารดังนี้คือ

๑. การตั้งทำเนียบยศ หรือที่เรียกว่าศักดินา คือตั้งอัตราไว้ในกฎหมายว่า บุคคลยศใด จะมีนาได้เท่าใด เช่นกำหนดว่า ไพร่พลเมืองคนหนึ่งจะมีนาได้เพียง ๓๐ ไร่ เป็นอย่างมาก เจ้าพระยาเสนาบดีมีนาได้คนละ ๑ หมื่นไร่ เป็นต้น

๒. การจัดทำทำเนียบหัวเมือง คือ จัดให้หัวเมืองเหนือต่างขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาทำนองเดียวกับหัวเมืองชั้นใน บรรดาเมืองที่อยู่ห่างออกไปก็จัดเป็นเมือง “พระยามหานคร” เช่น เมืองนครราชสีมา เมืองนครศรีธรรมราช เมืองตะนาวศรี เมืองทะวาย ให้มีผู้ว่าราชการมีอำนาจบังคับบัญชาสิทธิ์ขาดเป็นเมือง ๆ

๓.ตั้งทำเนียบหน้าที่กระทรวงทบวงการ คือ เอาการที่แบ่งหน้าที่ราชการเป็นฝ่ายทหารและ พลเรือนมาแต่ก่อนนั้น ตั้งเป็นหลักจัดระเบียบกระทรวงทบวงการ ฝ่ายพลเรือนให้มีอรรคมหาเสนาบดี - สมุหนายก กรมมหาดไทย เป็นหัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน และเอาหัวหน้าพนักงานการพลเรือนที่มีประจำพระนครมาแต่ก่อน ยกขึ้นเป็นเสนาบดีชั้นรองลงมาในฝ่ายพลเรือนอีก ๔ คน เรียกว่า “จตุสดมภ์” (เวียง,วัง,คลัง,นา) ฝ่ายทหารก็ให้มีอรรคมหาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหมคนหนึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้า ข้าราชการทั้งปวงในฝ่ายทหาร มีเสนาบดีชั้นแม่ทัพประจำการรองลงไป

อย่างไรก็ตามข้าราชการตลอดจนไพร่พลทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนก็บังคับเป็นทหาร ทำการ รบ พุ่งในเวลามีศึกสงครามอยู่เหมือนเดิมและวิธีการเกณฑ์ก็คงใช้วิธีการอย่างเดียวกับสมัยกรุงสุโขทัย

ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งเป็นราชโอรสของสมเด็จพระบรมโลกนาถ ได้ทรงจัดการอันเกี่ยวกับกิจการด้านการทหารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นตัวอย่างสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ

(ก) ทำตำราพิชัยสงคราม
(ข) ทำสารบาญชี
(ค) ทำพิธีตามหัวเมือง

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร การทำสารบาญชี คือการจัดทำบัญชีรี้พล คือ การจัดระเบียบวิธีเกณฑ์คนเข้ารับราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จัดระเบียบการควบคุมผู้คนพนักงานทำบัญชี คนฝ่ายทหาร ฝ่ายมหาดไทย โดยโปรดเกล้าให้ตั้ง “ กรมพระสุรัสวดี” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีพนักงานทำบัญชีพลทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามระหว่างนี้วิธีการเกณฑ์คนมาเป็นทหารก็ยังคงใช้ประเพณีที่คนไทยนิยม ใช้บังคับเข้ารับราชการทหารอยู่อย่างเดิม

ต่อมาในกลางสมัยกรุงศรีอยุธยา รัฐบาลอนุญาตให้ไพร่เสียเงินค่าราชการแทนการเข้าเวร และกำหนดให้ไพร่ตามหัวเมืองส่งส่วยแก่รัฐบาล ซึ่งกรมพระสุรัสวดีต้องรับหน้าที่ในเรื่องส่วยและเงินราชการด้วย
การกำหนดพลเมืองเพื่อเข้ารับราชการทหารได้แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. คนไทย คือ บรรดาผู้ชายไทย จะมียศศักดิ์หรือสกุลใด ๆ ก็ตาม ต้องเป็นทหารทุกคน คนต่างชาติที่เกิดในเมืองไทยก็นับว่าเป็นคนไทย

๒. นักบวช คือ นักบวชในพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น ๆ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหาร

๓. คนต่างชาติ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๓.๑ พวกที่ไปมาค้าขาย ชั่วคราวไม่เรียกเกณฑ์เข้าเป็นทหาร แต่ต้องเรียกเงินแทน หรือเรียกใช้แรงงานเป็นครั้งคราว
๓.๒ พวกที่มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในเมืองไทย ถ้าใครสมัครก็รับไว้ในจำพวก “ทหารอาสา”
๓.๓ พวกที่เป็นลูกหลานคนต่างชาติ และเกิดในเมืองไทย ต้องเกณฑ์เข้าเป็นทหารอย่างคนไทย

๔. ทาส คือ คนไทยที่ตกไปเป็นทาส หรือเชลย จะเป็นคนไทยหรือชาติใดก็ตาม ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำ ไม่ให้มีเกียรติยศเป็นทหาร
สำหรับคนที่ต้องเข้ารับราชการทหาร ยังมีการกำหนดเวลารับราชการทหารและแบ่งคนตามอายุเป็นประเภท กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ ๑๖ ปี ขึ้นทะเบียนเป็นประเภท กล่าวคือ
บุคคลที่มีอายุครบ ๑๖ ปี ขึ้นทะเบียนเป็น “ไพร่สม”
บุคคลที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ปลดจากไพร่สมเป็น “ไพร่หลวง” ซึ่งมีหน้าที่รับราชการทหาร จนอายุถึง ๖๐ ปี

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง