ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๑

ประวัติเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร

ความหมายของคำศัพท์

 • ชำรุด
  หมายถึง ผุพัง ขาดวิ่น บุบสลาย ไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย และให้รวมถึงการ ขูดลบ เลอะเลื่อนจนอ่านข้อความไม่ได้ หรือไม่ชัดเจนจนไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นหนังสือสำคัญที่แท้จริง หรือต่อเติมข้อความซึ่งมิได้มีกำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่มิได้ลงชื่อ หรือประทับตราที่รอยแก้ หากเป็นลักษณะดังนี้ถือว่าชำรุด
 • สูญหาย
  หมายถึง สูญหายไปโดยไม่สามารถจะหามาได้ หรือไม่สามารถจะนำติดตัวไปมา หรือ ยื่นแสดงต่อเจ้าพนักงานได้
 • เกิดเหตุสุดวิสัย
  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถจะป้องกันได้ เช่น เกิดอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือน ที่พักอาศัยจนข้าวของเสียหาย เกิดวาตภัย ได้พัดพาบ้านเรือนที่พัก อาศัย ล้ม พัง จนข้าวของเสียหายหรือบางครั้งมีภัยบางอย่างซึ่งอาจป้องกันมิให้เกิดขึ้น เช่นอัคคีภัยโจรภัยแม้ว่าเราจะได้พยายาม ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ป้องกันมิได้ เพราะเหลือวิสัย นอกจากนี้ยังมีภัยบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ร้ายแรงนัก แต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็นำความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตได้ เช่น เรือล่ม ซึ่งมิได้เกิดจากความประมาทหรือสนุกคะนองแต่เกิดเพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไข และตนเองจำเป็นต้องสละทรัพย์สิ่งของเพื่อเอาชีวิต ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 • บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
  หมายถึง บุคคลที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ
  ๑. เป็นบุคคลที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
  ๒. ถ้าชายที่มีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ แล้ว กับหญิงที่มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้วได้ สมรสกันและจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วนับว่าเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว
 • วันที่สามารถจะปฏิบัติได้
  หมายถึง วันซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและสามารถจะปฏิบัติตามกฎหมายได้ และรวมถึงวันซึ่งเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ด้วย
 • บุคคลซึ่งไร้ความสามารถ
  หมายถึง บุคคลที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
 • บุคคลที่พิการทุพพลภาพ
  หมายถึง ผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ผิดปกติ ซึ่งไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
 • บุคคลที่ชรา
  หมายถึงผู้ที่มีความแก่จนร่างกายทรุดโทรมจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
   

  << ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง