ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๓

กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
----------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ.๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ.๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ.๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ.๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ.๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๙ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๒ บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๒๙ (๓) คือ (ก) นิสิตหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๓) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(๖) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๗) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๘) มหาวิทยาลัยบูรพา
(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล
(๑๐) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เฉพาะผู้ซึ่งมีผลการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตทุกภาคติดต่อกัน เว้นแต่ภาคใดขาดสอบเพราะเหตุ สุดวิสัยซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
(๑๑) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๑๒) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(๑๓) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๑๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๑๕) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
(๑๖) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(๑๗) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(๑๘) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(๑๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(๒๐) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(๒๑) วิทยาลัยครู สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แต่สำหรับการศึกษาภาคนอกเวลา ผ่อนผันให้เฉพาะผู้ซึ่งมีผลการศึกษาโดยสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตทุกภาคติดต่อกัน เว้นแต่ภาคใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถาบันการศึกษารับรอง

ทั้งนี้ ผ่อนผันให้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาที่ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาโท และ ผ่อนผันให้จนถึงอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์ เว้นแต่นิสิตหรือนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ผ่อนผันให้ในระหว่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกหนึ่งปี

(ข) นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังต่อไปนี้

(๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(๒) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
(๓) มหาวิทยาลัยพายัพ
(๔) มหาวิทยาลัยรังสิต
(๕) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(๖) มหาวิทยาลัยสยาม
(๗) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(๘) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(๙) สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
(๑๐) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ทั้งนี้ผ่อนให้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ไม่สูงกว่าปริญญาโท และผ่อนผันให้จนอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์ เว้นนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ ผ่อนผันให้ในระหว่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางแพทย์ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกหนึ่งปี

(ค) นักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนอาชีพหรือวิทยาลัย สังกัดหรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง หรือองค์การของรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) กระทรวงกลาโหม ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่

๑. โรงเรียนการชลประทาน
๒. โรงเรียนป่าไม้แพร่
๓. โรงเรียนสัตวแพทย์

(๓) กระทรวงคมนาคม ได้แก่

๑. ศูนย์ฝึกการพาณิชย์นาวี
๒. โรงเรียนอุตุนิยมวิทยา

(๔) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
(๕) กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

๑. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ซึ่งเรียนตามหลักสูตรที่ เปิดสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
๒. โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๓. วิทยาลัยช่างศิลป์ สังกัดกรมศิลปากร
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์ สังกัดกรมศิลปากร
๕. วิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา

(๖) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

๑. นักเรียนกายอุปกรณ์
๒. นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
๓. นักเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
๕. โรงเรียนเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
๖. โรงเรียนเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
๗. โรงเรียนเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา
๘. โรงเรียนเซลล์วิทยา
๙. โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
๑๐. โรงเรียนผู้ช่วยเภสัชกร
๑๑. โรงเรียนเวชสถิติ
๑๒. โรงเรียนเวชสาธิต
๑๓. วิทยาลัยการสาธารณสุข
๑๔. วิทยาลัยพยาบาล

(๗) ทบวงมหาวิทยาลัย ได้แก่

๑. นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
๒. วิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๓. วิทยาลัยคริสเตียน
๔. วิทยาลัยเซนต์จอห์น
๕. วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก
๖. วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
๗. วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
๘. วิทยาลัยภาคกลาง
๙. วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๐. วิทยาลัยมหานคร
๑๑. วิทยาลัยมิชชั่น
๑๒. วิทยาลัยโยนก
๑๓. วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๔. วิทยาลัยศรีโสภณ
๑๕. วิทยาลัยสยามบัณฑิต
๑๖. วิทยาลัยแสงธรรม
๑๗. วิทยาลัยหัวเฉียว
๑๘. วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

(๘) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
(๙) การสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(๑๐) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้แก่ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
(๑๑) สภากาชาดไทย ได้แก่ โรงเรียนรังสีเทคนิค

ทั้งนี้ ผ่อนผันให้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาตรี หรือวิทยฐานะซึ่งทางราชการรับรองว่าเทียบได้ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาตรี และผ่อนผันให้จนถึงอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์

(ง) นักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยโดยให้ได้รับการผ่อนผันจนสำเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ไม่เกินอายุยี่สิบสองปีบริบูรณ์

ข้อ ๓ ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สถาบัน โรงพยาบาล หรือวิทยาลัยของรัฐ กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเทียบเท่ากรม หรือองค์การของรัฐ แล้วแต่กรณี ส่งรายชื่อ

บุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๒ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจำการ
ให้นำความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียด้วย

ข้อ ๔ ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สถาบัน แล้ววิทยาลัย แล้วแต่กรณีซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๒ ต่อ ทบวงมหาวิทยาลัย และให้ทบวงมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าว ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจำการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๖

พลเอก วิจิตร สุขมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๖)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง