ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๔

บันทึกข้อตกลง
ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย

ในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
---------------------------

การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ

ข้อ ๑ เมื่อมีบุคคลมาแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ ตามมาตรา ๑๖ หรือ มาตรา ๑๘ ให้นายอำเภอรับลงบัญชีทหารกองเกินตาม (แบบ สด.๑) และออกใบสำคัญตาม (แบบ สด.๙) ท้ายบันทึกนี้ แต่ถ้าออกใบสำคัญไม่ทันให้ออกใบรับตาม (แบบ สด.๑๐) ท้ายบันทึกนี้เป็นหลักฐาน แล้วจึงจัดการออกใบสำคัญให้ภายหลังโดยเร็วที่สุด ส่วนในท้องที่ใดยังมิได้กำหนดให้เรียกคนเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่อรับลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้วให้ออกแต่ใบรับ (แบบ สด.๑๐) และให้ส่งบัญชีรายชื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาม (แบบ สด.๒) ท้ายบันทึกนี้ บุคคลที่รับลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งบัญชีรายชื่อ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป เว้นแต่ถ้าคนใดได้ย้ายภูมิลำเนาทหารไปต่างจังหวัดก่อนกำหนดส่งบัญชีให้นายอำเภอคัดรายชื่อผู้นั้นส่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดการโอนเป็นราย ๆ ไป ส่วนบุคคลที่รับลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๘ ให้ส่งบัญชีรายชื่อภายในกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันรับลงบัญชีทหารกองเกินสำหรับบุคคลที่รับลงบัญชีตามมาตรา ๑๙ ให้ส่งบัญชีรายชื่อภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สุดสิ้นกำหนดวันประกาศของนายอำเภอ

ข้อ ๒ สามเณรเปรียญที่ไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอตามมาตรา ๒๑ (๑) นั้น ให้นายอำเภอส่งเจ้าพนักงานไปทำบัญชีรายชื่อที่อารามหรือสำนักสงฆ์ และออกใบรับตาม (แบบ สด.๑๐) ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๑ (๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหรือคุมขังส่งบัญชีรายชื่อตาม (แบบ สด.๒) ให้ นายอำเภอเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสำคัญหรือใบรับให้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ถ้าบุคคลใดมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่อำเภออื่น ให้นายอำเภอส่งบัญชีรายชื่อไปให้ นายอำเภอตามภูมิลำเนาทหารของบุคคลนั้น

ข้อ ๓ เมื่อมีบุคคลมาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ ตามประกาศของนายอำเภอตามมาตรา ๑๙ ให้นายอำเภอรับลงบัญชีทหารกองเกินตาม (แบบ สด.๑) และปฏิบัติการอย่างอื่นตามข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยอนุโลม ส่วนใบสำคัญหรือใบรับที่ได้ออกให้ไว้แต่เดิมนั้น ให้นายอำเภอประกาศยกเลิกเสีย เมื่อได้ออกใบสำคัญ หรือใบรับให้แก่ผู้ใดใหม่แล้ว ให้เรียกใบสำคัญหรือใบรับฉบับเดิมคืนมาจัดการทำลายเสีย อย่าให้ผู้ใดนำไปใช้ได้อีกต่อไป

ข้อ ๔ เมื่อนายอำเภอได้รับแจ้งตามมาตรา ๑๕ แล้ว ให้ออกใบรับตาม (แบบ สด.๑๐)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย