ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๔

บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย

ในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
---------------------------

การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ

ข้อ ๑๑ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการตำรวจ ในจังหวัดที่เรียกคนเป็นทหารให้กระทำรวมกับการตรวจเลือกคนเป็นทหาร

ข้อ ๑๒ บุคคลที่จะให้เข้ารับราชการกองประจำการนั้นต้องตรวจร่างกายเสียก่อน การตรวจนั้นให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ตรวจทหารกองเกินในคราวเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ ซึ่งอยู่ในหน้าที่คณะกรรมการตรวจเลือกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖)
(๒) ตรวจคนที่ร้องขอเข้ากองประจำการนอกเวลารวมคนตรวจเลือกประจำปี ให้แพทย์ในหน่วยที่จะรับคนเป็นผู้ตรวจ
(๓) ตรวจทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งจะต้องส่งเข้ากองประจำการในปีนั้น ตามมาตรา ๓๓ ให้แพทย์ในหน่วยที่จะรับคนเป็นผู้ตรวจ

ข้อ ๑๓ บุคคลที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก ตามมาตรา ๒๗ นั้น ให้คณะกรรมการตรวจเลือกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับบุคคลที่ไม่มาตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) นั้น ให้บันทึกไว้ในบัญชีช่องหมายเหตุแล้วแต่กรณี
(๒) สำหรับบุคคลที่มาไม่ได้ ตามมาตรา ๒๗ (๕) นี้ ให้จำหน่ายบัญชีว่าขาดไว้ก่อนแล้วมอบให้นายอำเภอจัดการสอบสวนตามทางการ
(๓) สำหรับบุคคลที่ปรากฏว่าไปเข้าตรวจเลือกที่อำเภออื่น ตามมาตรา ๓๒ นั้น ให้บันทึกไว้ในบัญชีช่องหมายเหตุ
(๔) สำหรับบุคคลที่ป่วยไม่สามารถมาได้นั้นให้สอบสวนปากคำผู้แทนไว้ให้ชัดแจ้ง และให้บันทึกไว้ในบัญชีช่องหมายเหตุว่า เป็นคนจำพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) ไปพลางก่อน แล้วมอบให้นายอำเภอจัดการสอบสวนตามทางการ เมื่อสอบสวนได้ความจริงจึงให้ปฏิบัติเช่นคนจำพวกที่ ๓ แต่ไม่นับครั้งให้

ข้อ ๑๔ พระภิกษุที่ถูกเข้ากองประจำการ ถ้ารูปใดขอผ่อนผัน ยังไม่ลาสิกขาในวันตรวจเลือก ให้คณะกรรมการการตรวจเลือกผ่อนผันให้ไปลาสิกขาได้ไม่เกิน ๑๐ วัน นับจากวันตรวจเลือกวันสุดท้ายของจังหวัดนั้น โดยให้นายอำเภอเป็นผู้ออกหมายนัดเช่นบุคคลตามมาตรา ๓๔

ส่วนผู้ที่ต้องส่งเข้ากองประจำการในวันตรวจเลือกให้สัสดีจังหวัด ทำบัญชีรายชื่อตาม (แบบ สด.๑๘) ท้ายบันทึกนี้ พร้อมกับตัวคนมอบให้ฝ่ายทหารหรือตำรวจรับไปทันที กับให้ชี้แจงไว้ในท้ายบัญชีให้ทราบด้วยว่า ยังมีพระภิกษุที่ผ่อนผันให้ไปลาสิกขาอีกกี่รูป เมื่อลาสิกขามาขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว ให้สัสดีจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อและมอบตัวให้ฝ่ายรับคน

ข้อ ๑๕ ถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการประสงค์จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงตามมาตรา ๓๑ ก็ให้ยื่นตรงต่อคณะกรรมการชั้นสูงทีเดียวไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

เมื่อคณะกรรมการชั้นสูงได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วหรือรายงานกรรมการตรวจเลือก ให้พร้อมกันพิจารณาและตัดสิน แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกี่ยวด้วยโรคหรือความพิการต้องให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ ไม่น้อยกว่าสามนายที่มิใช่เป็นกรรมการตรวจเลือก ซึ่งได้ตรวจผู้นั้นมาแล้ว ตรวจก่อนเสนอความเห็น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง