ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๔

บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย

ในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
---------------------------

การย้ายภูมิลำเนาทหารหรือย้ายที่อยู่

ข้อ ๒๘ บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือ มาตรา ๑๘ หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนย้ายที่อยู่เปลี่ยนตำบล ให้นายอำเภอแก้บัญชีให้ถูกต้อง

ถ้าไปอยู่ต่างตำบลชั่วคราวเกินกว่าสามสิบวัน เมื่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารเดิม ได้รับแจ้งการย้ายจากนายอำเภอที่ไปอยู่ชั่วคราวนั้นแล้ว ให้หมายเหตุบัญชีไว้ในการรับแจ้งย้ายที่อยู่ดังกล่าวแล้วก็ดี หรือการรับแจ้งการย้ายภูมิลำเนาทหารก็ดี ให้นายอำเภอออกใบรับตาม (แบบ สด.๑๐) ให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๒๙ บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือ มาตรา ๑๘ แล้ว หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนที่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้น เมื่อรับตัวเข้าคุมขังหรือส่งตัวไปอยู่ในเขตอันมีกำหนด หรือส่งไปกักกัน หรือเมื่อย้ายไปคุมขังประจำยังเรือนจำ หรือนิคม หรือเมื่อพ้นโทษ เจ้าหน้าที่ควบคุมเดิมและใหม่ต้องแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งไปยังนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารของผู้นั้น

ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อกันภายในกำหนดสามสิบวัน

ข้อ ๓๐ การย้ายภูมิลำทหารต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด สำหรับบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือมาตรา ๑๘ แล้ว หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนนั้น เมื่อนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารเดิมได้รับแจ้งการย้ายจากนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารใหม่ตาม มาตรา ๑๒ แล้วให้จัดการสอบสวน เมื่อได้หลักฐานว่าผู้ขอย้ายไม่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของตนทราบ

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่ปลดจากกองประจำการให้คัดสำเนาทะเบียนส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารใหม่ แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ได้ลงบัญชีรายนามทหารกองประจำการและทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๒๖) ให้คัดรายการจากบัญชีนั้นลงในทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓) โดยเขียนที่เหนือทะเบียนกองประจำการว่า คัด รายการจากบัญชี (แบบ สด.๒๖) แล้วแต่กรณี ส่งไปยังจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารใหม่

(๒) บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือ มาตรา ๑๘ แล้ว หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ให้ทำบัญชีตาม (แบบ สด.๑๒) ท้ายบันทึกนี้ส่งไปยังจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารใหม่

จังหวัดที่ได้รับการแจ้งการย้าย ถ้าเป็นจังหวัดที่มิได้เรียกคนเข้ารับราชการทหาร ให้เก็บหลักฐานการโอนนั้นไว้ แต่ถ้าเป็นจังหวัดที่เรียกคนเข้ารับราชการทหาร ให้เก็บสำเนาทะเบียนหรือลงบัญชีรายนามทหารกองประจำการและทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๒๖) หรือบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ไว้ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๑ การบันทึกจำหน่ายผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาทหารให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) จังหวัดที่เรียกคนเข้ารับราชการทหาร สำหรับทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ หรือ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่ปลดจากกองประจำการ ให้บันทึกหลังทะเบียนกองประจำการในช่องย้ายภูมิลำเนาทหารหรือจำหน่ายบัญชีรายนามทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้วแต่กรณี

สำหรับบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรือ มาตรา ๑๘ แล้ว หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ จำหน่ายบัญชีทหารกองเกิน หรือบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ แล้วแต่กรณี

(๒) จังหวัดที่มิได้เรียกคนเข้ารับราชการทหาร สำหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่ปลดจากกองประจำการ ถ้ามีทะเบียนกองประจำการบัญชีรายชื่อทหาร กองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาทหาร (แบบ สด.๑๑) หรือถ้ามีบัญชี (แบบ สด.๑๒ ) อยู่ให้บันทึกในช่องย้ายภูมิลำเนาทหาร หรือช่องหมายเหตุแล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๒ จังหวัดที่มิได้เรียกคนเข้ารับราชการทหาร เมื่อได้รับแจ้งการย้ายภูมิลำเนาทหารเข้ามา หรือย้ายออกไป หรือตาย ให้แจ้งต่อสัสดีจังหวัดที่ทำการแทน ภายในกำหนดสามสิบวัน คือถ้ารับแจ้งการย้ายเข้ามา ให้ส่งสำเนาทะเบียนกองประจำการ หรือบัญชีตาม (แบบ สด.๑๒) แล้วแต่กรณี ถ้าย้ายภูมิลำเนาทหารออกไป หรือตาย ให้ส่งบัญชีตาม (แบบ สด.๑๓) ท้ายบันทึกนี้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง