ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ภาคผนวก

ผนวก ข

ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ข้อบังคับทหาร

มาตรา ๗

การตรวจร่างกายนายทหารประจำการและนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นหรือเทียบชั้นผู้บังคับกองพันหรือผู้บังคับการเรือหรือผู้บังคับ กองบินน้อยขึ้นไป จัดการให้นายแพทย์ทหาร ๒ นาย กับผู้บังคับบัญชาโดยตรงร่วมมือกันตรวจร่างกาย นายทหารประจำการ ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หน่วยใดที่มีนายแพทย์ทหารเพียงนายเดียว ให้ขอจากกองเสนารักษ์มณฑลหรือหน่วยใกล้เคียง หรือขอความช่วยเหลือจากนายแพทย์ ที่รับราชการฝ่ายพลเรือน ณ จังหวัดนั้นตรวจก็ได้ เมื่อนายแพทย์ได้ตรวจแล้ว ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาของนายทหารผู้นั้นทราบว่า ผู้ใดมีร่างกายสมบูรณ์หรือมีอาการป่วยประการใด

ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจัดการให้นายแพทย์ทหารตรวจร่างกายนายทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัด ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนปีละ ๑ ครั้ง เมื่อนายแพทย์ได้ตรวจแล้ว ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของนายทหารผู้นั้นทราบว่าผู้ใดมีร่างกายสมบูรณ์หรือมีอาการป่วยประการใด เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าผู้ใดไม่สามารถจะรับราชการตามหน้าที่ต่อไปได้ ให้รายงานตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยหลักฐาน ใบตรวจของแพทย์ซึ่งมีนายแพทย์รับรอง ๒ นายเสนอไปด้วย

ข้อ ๓ หน่วยใดไม่มีนายแพทย์ทหารประจำ ก็ให้ขอจากหน่วยที่มีนายแพทย์ทหารประจำนั้น และให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้น ๆ จัดให้

ส่วนนายทหารประจำการที่รับราชการอยู่ต่างจังหวัด และนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่มี ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดกับที่ตั้งหน่วยทหาร ผู้บังคับบัญชาจะทำความตกลงขอแพทย์ที่รับราชการฝ่ายพลเรือน ณ จังหวัดนั้น ตรวจก็ได้

ข้อ ๑ แก้ไขใหม่โดย คำสั่งทหารที่ ๓๒๐/๒๖๔๖๘ ลง ๑๖ ก.ค.๘๔

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง