ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ภาคผนวก

ผนวก ข

ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ข้อบังคับทหาร

มาตรา ๔

นายทหารกองหนุน

ข้อ ๑ นายทหารกองหนุน คือ นายทหารซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำ ในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้ ซึ่งแบ่งเป็น

(๑) นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
(๒) นายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด

ข้อ ๒ นายทหารกองหนุน โดยปกติให้สังกัดหน่วยทหารหรือจังหวัดทหารซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือหน่วยทหารต้นสังกัดของผู้นั้น เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งเป็นอย่างอื่น
แต่การย้ายสังกัดนายทหารกองหนุนซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงไป ให้ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สั่ง

ข้อ ๓ นายทหารกองหนุนต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมทหาร เมื่อสังกัดหน่วยใดให้หัวหน้าหน่วยนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ข้อ ๔ นายทหารกองหนุนโดยปกติมีหน้าที่เข้ารับราชการ ปีหนึ่งไม่เกิน ๒ เดือน และมีหน้าที่เข้ารับราชการในขณะที่มีราชการพิเศษทั้งนี้ให้กระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อมีราชการสงคราม หรือประกาศระดมพล หรือประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตท้องที่ซึ่งตน ตั้งภูมิลำเนาอยู่ แม้จะไม่ได้รับคำสั่งเรียกร้องประการใด นายทหารกองหนุนก็ต้องไปรายงานตนเองยังที่ว่าการหน่วยที่ตนสังกัดโดยเร็วที่สุด

ข้อ ๕ นายทหารกองหนุนซึ่งถูกเรียกเข้ารับราชการตามข้อ ๔ วรรคต้นให้ถือว่าเป็นนายทหารประจำการชั่วคราว และให้รับเงินรายเดือนเท่าที่ได้รับเมื่อก่อนออกจากประจำการ ส่วนค่าพาหนะ เดินทางนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาอนุโลมจ่ายตามอัตราจ่ายค่าพาหนะสำหรับผู้ไปราชการชั่วคราวแรมคืนตามตำแหน่งเมื่อก่อนออกจากประจำการ

ข้อ ๖ ผลการปฏิบัติของนายทหารกองหนุนที่เรียกเข้ามารับราชการนั้น เมื่อพ้นเวลารับราชการชั่วคราวหรือมีเหตุการณ์พิเศษระหว่างรับราชการชั่วคราวก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชาเขียนไว้ในรายงานประจำตัว แล้วเสนอตามลำดับ จนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อ ๗ นายทหารกองหนุนอาจได้เลื่อนยศหรือชั้นเงินเดือน เพราะเหตุที่ได้แสดงความสามารถต่อหน้าที่ราชการในขณะที่ถูกเรียกเข้ารับราชการชั่วคราวหรือ เมื่อมีความชอบเป็นพิเศษ

ข้อ ๘ นายทหารกองหนุนย้ายภูมิลำเนาหรือไปต่างจังหวัดชั่วคราว ตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้อง รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันไปหรือก่อนวันจะไป เมื่อผู้บังคับบัญชา ได้รับแล้วให้นำส่งรายงานนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รักษาประวัติ และถ้าในกรณีเกี่ยวกับการเงินก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาประวัติ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่การเงินด้วย

ถ้าจะออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงหัวหน้าส่วนราชการต่อกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาอนุญาต และให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมแจ้งเรื่องการอนุญาตนั้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบด้วย

ข้อ ๙ นายทหารกองหนุน ถ้าเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรม อื่น ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ทราบว่าเข้ารับราชการตำแหน่งใด เป็นข้าราชการประเภทใด มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญหรือไม่ รับเงินเดือนเท่าใด หรือได้เลื่อนชั้นเงินเดือน หรือออกจากราชการ ทั้งนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มีกรณีนั้น ๆ และผู้บังคับบัญชาต้องเสนอรายงานตามลำดับถึงหน่วยที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมทราบ และให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่เสมียนตรา และให้เจ้าหน้าที่เสมียนตรา ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ข้อ ๑๐ นายทหารกองหนุนจะอุปสมบทต้องยื่นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด แล้วเสนอ ตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อ ๑๑ นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดหมดสิทธิที่จะเป็นกองหนุน มีเบี้ยหวัดด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ

(๑) เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ
(๒) ไม่สมัครอยู่ในกองหนุนมีเบี้ยหวัดและมีเหตุสมควร
(๓) ไม่มีความสามารถพอ
(๔) มีความผิดจนถึงต้องงดเบี้ยหวัดตามข้อบังคับทหารว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
(๕) เจ็บไข้ซึ่งแพทย์ทหาร ๒ นาย รับรองว่าไม่สามารถจะทำการตามหน้าที่ต่อไปได้ และผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
(๖) มีอายุเกินกว่าเกษียณอายุกองหนุน
(๗) ล้นอัตรากองหนุน

ข้อ ๑๒ นายทหารกองหนุนจะอยู่ในประเภทกองหนุนได้ ไม่เกินกำหนดอายุดังนี้

นายร้อย หรือนายเรือ หรือนายเรืออากาศ  ครบ ๔๕ ปี
พันตรี พันโท หรือ นาวาตรี นาวาโท หรือนาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท ครบ ๕๐ ปี
พันเอก หรือนาวาเอก หรือนาวาอากาศเอกครบ และนายพล ๕๕ ปี
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะสั่งให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกำหนดนี้คงอยู่ในประเภทกองหนุนต่อไปเป็นพิเศษได้ แต่อายุต้องไม่เกิน ๕๕ ปี

มาตรา ๔ ข้อ ๒ แก้ไขใหม่โดยข้อบังคับ กห. (ฉ.๔) พ.ศ.๒๕๑๓

มาตรา ๔ ข้อ ๘. แก้ไขใหม่โดยข้อบังคับฯ (ฉ.๒) พ.ศ.๒๔๙๗

ข้อ ๑๒ แก้ไขใหม่โดย คำสั่งที่ ๑๕๖/๗๒๕๘ ลง ๒๐ มิ.ย. ๒๔๘๘

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง