ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ภาคผนวก

ผนวก ข

ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ข้อบังคับทหาร


มาตรา ๕

นายทหารนอกราชการ

ข้อ ๑ นายทหารนอกราชการ คือ นายทหารซึ่งไม่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้

ข้อ ๒ นายทหารนอกราชการ ในส่วนสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรา ๔ ข้อ ๒

ข้อ ๓ นายทหารนอกราชการไม่มีหน้าที่เข้ารับราชการในยามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔ ข้อ ๓ , ๘ , ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้

เมื่อมีราชการสงครามหรือ ประกาศระดมพล หรือประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตท้องที่ซึ่งตน ตั้งภูมิลำเนาอยู่ แม้จะไม่ได้รับคำสั่งเรียกร้องประการใด นายทหารนอกราชการก็ต้องไปรายงานตนเองยังที่ว่าการหน่วยที่ตนสังกัดโดยเร็วที่สุด

ข้อ ๔ นายทหารนอกราชการจะปลดเป็นนายทหารพ้นราชการด้วยเหตุต่อไปนี้

(๑) มีอาการเจ็บไข้ หรือไม่สมควรจะให้เป็นนายทหารนอกราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชา ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
(๒) มีอายุเกินกว่าเกษียณอายุนอกราชการ

ข้อ ๕ นายทหารนอกราชการอยู่ในประเภทนอกราชการได้ ไม่เกินกำหนดอายุดังนี้

นายร้อย หรือนายเรือ หรือนายเรืออากาศ ครบ ๕๕ ปี
นายพันตรี โท หรือนายนาวาตรี โท หรือนายนาวาอากาศตรี โท ครบ ๖๐ ปี
นายพันเอก หรือนายนาวาเอก หรือนายนาวาอากาศเอกและนายพล ครบ ๖๕ ปี

ข้อ ๒ แก้ไขใหม่โดย ข้อบังคับ กห. (ฉ.๔) พ.ศ.๒๕๑๓

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-