ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บรรณานุกรม

  • การสัสดี, กอง. กรมการกำลังสำรองทหารบก พระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ.๒๔๙๗ , กฎกระทรวงและบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ กระทรวงมหาดไทย , กรุงเทพฯ : วารสารสัสดีฉบับที่พิเศษ ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๔๒๓ มกราคม ๒๕๓๙
  • การสัสดี , กอง กรมการกำลังสำรองทหารบก. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) กรุงเทพฯ : วารสัสดีปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔๔๓ กันยายน ๒๕๔๐
  • การสัสดี , กอง กรมการกำลังสำรองทหารบก คำอธิบายพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ,กรุงเทพ ฯ : วารสารสัสดีฉบับพิเศษ ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔๕๕ - ๔๕๖ กันยายน – ตุลาคม ๒๕๔๑
  • ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สูตรไพศาล , ๒๕๓๗
  • สารบรรณทหารบก , กรม ระเบียบแบบธรรมเนียม กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.พี.,๒๕๔๐
  • ส่วนการศึกษา, กอง โรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรองทหารบก เอกสารการสอน รร.กสร.กสร.ทบ. ,พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • เสถียร วิชัยลักษณ์ , สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ , กรุงเทพ ฯ:
    โรงพิมพ์ นิติเวช , ๒๕๓๗

<< ย้อนกลับ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย