ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บรรณานุกรม

  • การสัสดี, กอง. กรมการกำลังสำรองทหารบก พระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ.๒๔๙๗ , กฎกระทรวงและบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ กระทรวงมหาดไทย , กรุงเทพฯ : วารสารสัสดีฉบับที่พิเศษ ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๔๒๓ มกราคม ๒๕๓๙
  • การสัสดี , กอง กรมการกำลังสำรองทหารบก. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) กรุงเทพฯ : วารสัสดีปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔๔๓ กันยายน ๒๕๔๐
  • การสัสดี , กอง กรมการกำลังสำรองทหารบก คำอธิบายพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ,กรุงเทพ ฯ : วารสารสัสดีฉบับพิเศษ ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔๕๕ - ๔๕๖ กันยายน – ตุลาคม ๒๕๔๑
  • ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สูตรไพศาล , ๒๕๓๗
  • สารบรรณทหารบก , กรม ระเบียบแบบธรรมเนียม กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.พี.,๒๕๔๐
  • ส่วนการศึกษา, กอง โรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรองทหารบก เอกสารการสอน รร.กสร.กสร.ทบ. ,พฤศจิกายน ๒๕๓๙
  • เสถียร วิชัยลักษณ์ , สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ , กรุงเทพ ฯ:
    โรงพิมพ์ นิติเวช , ๒๕๓๗

<< ย้อนกลับ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง