ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ให้เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดถึงความเข้าใจถึงกฎหมายอื่น ๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน และของทางราชการต่อไป

เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กฎกระทรวงและบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย อันเป็นระเบียบตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

คำนำ

เอกสารประกอบการอบรมวิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารสำหรับข้าราชการสายงานสัสดี ประกอบด้วยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงร่วมกัน และบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยโรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรองทหารบก ได้รวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหาร สัญญาบัตรไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนายทหารนักเรียนซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด โรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรองทหารบก หวังว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ศึกษา และเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

กองวิชาการสัสดี ส่วนการศึกษา
โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง

 | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย