ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ให้เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดถึงความเข้าใจถึงกฎหมายอื่น ๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน และของทางราชการต่อไป

เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กฎกระทรวงและบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย อันเป็นระเบียบตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

คำนำ

เอกสารประกอบการอบรมวิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารสำหรับข้าราชการสายงานสัสดี ประกอบด้วยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงร่วมกัน และบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยโรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรองทหารบก ได้รวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหาร สัญญาบัตรไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนายทหารนักเรียนซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด โรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรองทหารบก หวังว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ศึกษา และเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

กองวิชาการสัสดี ส่วนการศึกษา
โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง

 | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง