ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

ระเบียบมหาเถรสมาคม

กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๓๗

----------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และในข้อ ๔๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่ พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๓๗”

ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๐๗

หมวด ๑

การฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์

ข้อ ๔ ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ให้ดำเนินการตามหัวข้อต่อไปนี้

(๑) หน้าที่เจ้านาค เช่น การขานนาค
(๒) หน้าที่พระกรรมวาจาจารย์ เช่น สวดญัตติ อนุสาวนา ได้คล่องแคล่วเป็นอักขรสมบัติ
(๓) หน้าที่พระอุปัชฌาย์ คือ สอนนาค สอนกรรมฐาน ให้ผ้า ให้นิสัย บอกบริขารเผดียงสงฆ์ ซึ่งเรียกว่าอปโลกน์ และบอกอนุศาสน์
(๔) สมบัติ คือ วัตถุ สีมา ปริส กรรมวาจา และวิบัติซึ่งตรงกันข้าม
(๕) อัฏฐบริขารที่สำคัญขาดไม่ได้
(๖) การนับอายุอุปสัมปทาเปกข์ และการตั้งนามฉายาตามวันเกิด
(๗) การสวดนาคเดี่ยว หรือหลายนาค ต้องสมมติให้สวด เพื่อรู้จักเปลี่ยนวิภัตติและการันต์เฉพาะที่ใช้ในกรรมวาจา
(๘) การนับเวลาสำเร็จญัตติจตุตถกรรมและการออกหนังสือสุทธิ
(๙) หน้าที่พระอุปัชฌาย์ตามหนังสือวินัยมุขและกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์

ข้อ ๕ ถ้ามิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น การฝึกซ้อมอบรมนั้นให้เป็นไปตามวิธีการให้บรรพชาอุปสมบทแห่งลัทธินิกายสงฆ์

หมวด ๒

การทำใบสมัครและใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบท

ข้อ ๖ ในการทำใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และใบรับรองผู้บรรพชาอุปสมบท ให้ทำตามแบบท้าย ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

หมวด ๓

การออกหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริก

ข้อ ๗ หนังสือสุทธิที่พระอุปัชฌาย์ออกให้แก่สัทธิวิหาริกของตน ให้ใช้หนังสือสุทธิซึ่งกรมการศาสนาจัดพิมพ์ โดยอนุมัติมหาเถรสมาคม

ข้อ ๘ เมื่อพระอุปัชฌาย์ออกหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริกผู้ใดแล้ว ให้บันทึกรายการในหนังสือสุทธิ ของสัทธิวิหาริกผู้นั้นไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนสัทธิวิหาริก

หมวด ๔

การส่งบัญชีสัทธิวิหาริก

ข้อ ๙ ให้พระอุปัชฌาย์ ทำบัญชีสัทธิวิหาริกของตน ที่บรรพชาอุปสมบทใหม่ในปีหนึ่ง ๆส่งพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาเหนือตามกำหนดดังนี้

(๑) ส่งเจ้าคณะอำเภอก่อนวันสิ้นเดือน ๙ ของปี
(๒) เจ้าคณะอำเภอรวบรวมส่งเจ้าคณะจังหวัดก่อนวันกลางเดือน ๑๐ ของปี
(๓) เจ้าคณะจังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคก่อนวันสิ้นเดือน ๑๐ ของปี
(๔) เจ้าคณะภาครวบรวมส่งเจ้าคณะใหญ่ก่อนวันกลางเดือน ๑๑ ของปี

ข้อ ๑๐ ในการทำบัญชีสัทธิวิหาริก ให้ทำตามแบบบัญชีท้ายระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจในการวางระเบียบมหาเถรสมาคม และตามข้อ ๔๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม จึงจำเป็นต้องออกระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

ใบสมัครของบรรพชาอุปสมบท

เขียนที่..................................................

วันที่............เดือน..............................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า.......................................................นามสกุล.........................................................
มีศรัทธาเลื่อมใส ขอสมัครบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริก
ใน...........................................พระอุปัชฌาย์และขอสังกัดอยู่ในวัด....................... ...................
ซึ่งมี..........................................................................เป็นเจ้าอาวาส โดยขอถวายคำปฏิญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะควรแก่การบรรพชาอุปสมบท และไม่มีลักษณะของคนต้องห้ามบรรพชาอุปสมบท ดังแจ้งตามรายการคุณสมบัติของข้าพเจ้าแนบท้ายใบสมัครนี้ ซึ่งเป็นความจริงทุกประการ

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเคารพนับถือเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และจะประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัย ระเบียบแบบแผนของวัดและคณะสงฆ์ตลอดไป ถ้าข้าพเจ้าละเมิดข้อปฏิญญาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมรับโทษตามควรแก่ความผิดทุกประการ

ขอได้โปรดอนุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยเถิด

(ลงชื่อ).................................................ผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท

รายการคุณสมบัติ

แนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ........................................................................................

๑. เชื้อชาติ.................................สัญชาติ...................................นับถือศาสนา................................
๒. เกิดที่บ้าน..............................ตำบล.....................................อำเภอ.........................................
จังหวัด..................................เมื่อวันที่...............เดือน......................................พ.ศ..................
ตรงกับวันฯ ค่า ปี...................................................................................................................
๓. นามบิดา.........................................................นามมารดา.......................................................
๔. สัณฐาน....................................สีเนื้อ.......................................ตำหนิ.......................................
๕. วิทยฐานะ...............................................................................................................................
๖. อาชีพ....................................................................................................................................
๗. ปัจจุบันมีอายุ..........ปี มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่......... ตรอก/ซอย…......................
ถนน.........................ตำบล..........................อำเภอ...........................จังหวัด............................
๘. เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่น ติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษเป็นต้น และไม่เป็นคนจรจัด ใช่หรือไม่?
...................................................................................................................... ........................
๙. มีความรู้อ่าน และเขียนหนังสือไทยได้ใช่หรือไม่?.......................................................................
๑๐. ไม่เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ใช่หรือไม่?...................................................................................................
๑๑. ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือไม่มีหนี้สินผูกพัน ใช่หรือไม่?............................................................
๑๒. เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ และมีร่างกายสมบูรณ์ อาจบาเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชรา
ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ ใช่หรือไม่?..................................................
๑๓. มีสมณบริขารครบถ้วนและถูกต้องพระวินัย ใช่หรือไม่?...................................................
๑๔. เป็นผู้สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเองและถูกต้อง ไม่วิบัติ ใช่หรือไม่?
..............................................................................................................................................

(ลักษณะคนต้องห้ามบรรพชาอุปสมบท)

๑๕. เป็นคนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน ใช่หรือไม่?...............................................................
๑๖. เป็นคนหลบหนีราชการ ใช่หรือไม่?.........................................................................................
๑๗. เป็นคนต้องหาในคดีอาญา ใช่หรือไม่?......................................................................................
๑๘. เป็นคนเคยถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายคนสำคัญ
 ใช่หรือไม่?...................................................
๑๙. เป็นคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา ใช่หรือไม่?...................................................
๒๐. เป็นคนมีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะอันตราย ใช่หรือไม่?..............................
๒๑. เป็นคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ ใช่หรือไม่....................................

(ลงชื่อ).............................................ผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท

ใบรับรองผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท

เขียนที่.....................................................

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า....................................................นามสกุล.............................................อายุ......... .ปี
อาชีพ...................................................ตำแหน่งหน้าที่......................................................................
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................
ตำบล............................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบทโดยเป็น..............................................................................
ขอถวายคำรับรองไว้แด่.................................................................................พระอุปัชฌาย์
และ.......................................................เจ้าอาวาสวัด..........................................ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้าพเจ้ารับรองว่า ตามรายการในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท ของ.......................
…………………………..…………………………………..ข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ
ข้อ ๒ ถ้าปรากฏภายหลังว่า ตามรายการในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ...................
..................................................................................มิได้เป็นความจริงตามที่ข้าพเจ้ารับรองไว้ หรือเมื่อ
................................................ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว มิได้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณด้วยประการใด ๆ

ข้าพเจ้ายอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความข้างต้นนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

(ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรอง
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(ลงชื่อ)........................................................พยาน

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

ระเบียบมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง