ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

ระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

----------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๓๙”

ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๒๓

ข้อ ๔ วัดที่สมควรขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องมีลักษณะทั่วไป ดังนี้

(๑) วัดที่มีเสนาสนะหรือปูชนียสถานที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหลักฐานมั่นคง หรือมีการพัฒนาวัดเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น
(๒) ที่ดินที่ตั้งวัดมีบริเวณกว้างขวางพอสมควร ไม่คับแคบเกินไป มีความปลอดภัยและการคมนาคมสะดวก
(๓) ประชาชนบำรุงวัดมีความพร้อมเพรียงสมานฉันท์ให้การสนับสนุนแก่วัดเป็นอย่างดี
(๔) การปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยตามธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติ และประกาศของมหาเถรสมาคม มีการจัดการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ตามระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี
(๕) เจ้าอาวาสเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิต และคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น

ข้อ ๕ การขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถให้เจ้าอาวาสทำรายงานเสนอเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับบัญชาทหารในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) จนถึงเจ้าคณะใหญ่ตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยสาเนาประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดงานวัด
ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบัน และภาพถ่ายอุโบสถ อย่างละ ๒ ชุด

ข้อ ๖ การขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูป หรือทรงประกอบพิธีอื่น ๆ ให้เจ้าอาวาสทำรายงานเสนอเจ้าคณะผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นและนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับบัญชาทหารในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) จนถึงเจ้าคณะใหญ่ ตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยสาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดงานวัด ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบันภาพถ่ายอุโบสถหรือเสนาสนะ อย่างละ ๒ ชุด

ข้อ ๗ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย หรืออักษรพระนามาภิไธย เพื่อประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ หรือเสนาสนะอื่นใด หรือบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปให้เจ้าอาวาสทำรายงานเสนอเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงเจ้าคณะใหญ่ตามแบบ

ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยประวัติวัด ซึ่งมีหลักฐานการเสด็จพระราชดำเนิน หรือทรงเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัดนี้ในอดีต ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบัน พร้อมภาพถ่ายอุโบสถ เสนาสนะหรือพระพุทธรูป อย่างละ ๒ ชุด

ข้อ ๘ การขอพระราชทานนามพระพุทธรูปหรือนามศาสนวัตถุ หรือศาสนสถาน ให้เจ้าอาวาสทำรายงานเสนอเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงเจ้าคณะใหญ่ พร้อมด้วยประวัติการสร้างและภาพถ่ายพระพุทธรูป หรือศาสนวัตถุ หรือศาสนสถานนั้น ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบันพร้อมภาพถ่ายพระพุทธรูป ศาสนวัตถุ หรือศาสนสถาน อย่างละ ๒ ชุด

ข้อ ๙ รายงานการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ให้เจ้าคณะผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับบัญชาทหารในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือความเห็นสมควรสนับสนุนในการขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน และตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ให้เจ้าคณะผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือความเห็นควรสนับสนุนในการขอพระราชทานลงในรายงานนั้นแล้วให้เจ้าคณะใหญ่ส่งรายงานนั้นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบทั้ง ๒ ชุด ไปยังกรมการศาสนาก่อนกำหนด ๖๐ วัน ถ้าพิจารณาไม่เห็นชอบด้วย หรือไม่เห็นสมควรก็ให้ระงับเสีย หรือจะสั่งการตามแต่จะเห็นสมควร

ข้อ ๑๐ เมื่อกรมการศาสนารับรายงานขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ตามข้อ ๙ แล้วให้ดำเนินการต่อไป หากเห็นว่ามีความจำเป็น อาจส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบยังสถานที่นั้นอีกทางหนึ่งก่อนจะพิจารณาดำเนินการเสนอความเห็นไปยังสำนักราชเลขาธิการก็ได้

ข้อ ๑๑ เมื่อกรมการศาสนาได้รับแจ้งผลการขอพระราชทานจากสำนักราชเลขาธิการแล้วให้กรมการศาสนาแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับบัญชาทหารในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) นมัสการเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาคเพื่อทราบ และนมัสการเจ้าคณะจังหวัดเพื่อแจ้งเจ้าอาวาสผู้ขอพระราชทานทราบ

วัดที่ขอพระราชทานตามระเบียบนี้ จะดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการขอพระราชทานตามความในวรรคต้นก่อน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

(แบบรายงานการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์)

เขียนที่ ……………...............………………

วันที่……...เดือน……...........……….พ.ศ….…….....

เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน เจ้าคณะตำบล……………………………………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑…………………………..........................……………….………….……....จำนวน ๒ ชุด
๒…………………………………….........................……………..…………..จำนวน ๒ ชุด
๓………………………………………………….….........................…..…….จำนวน ๒ ชุด
๔……………………………………………….………..........................……..จำนวน ๒ ชุด
กระผม พระ....................................................เจ้าอาวาสวัด……………….........………….
ตั้งอยู่ที่……………........................……ตำบล………...........…….…………..อำเภอ………….…………….……….
จังหวัด……….....................………......…………….มีความประสงค์……......……………..……………………….
………………………………………………….............………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………….. .. .. . .. .. . .. .. . …………………………………….…………
ระหว่างวันที่……….………………………………………………...................................………………………………
และในการนี้ ทางวัดและคณะกรรมการจัดงานวัดเห็นสมควร
๑.ขอพระราชทานอัญเชิญ……………………………….......................….………………..…..….
………………………………………………………………………………………….....................................……..……
…………………………………………………………………………………….....................................…………………
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี…………………………….......................…………………..…….…….
……………………………………………………………….....................................………………………………..….…
ณ วัดดังกล่าว ส่วนกำหนดการและเวลาใด สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรด
๒. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย หรืออักษรพระ
นำมาภิไธ ย……………………………...………(ระบุ) เพื่อประดิษฐานที่…………..………………………..…
…………………………………...................................…………………………………………………………...…….….........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

๓. ขอพระราชทานนามพระพุทธรูป หรือนามศาสนวัตถุ หรือนามศาสนสถานให้แนบสาเนาเอกสารตามระเบียบมหาเถรสมาคม เรื่อง การขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมกับประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบัน และภาพถ่าย จำนวน ๒ ชุด มาพร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว

เรียนมาด้วยความเคารพ
…………………...................…………………
(……………..................……………………..)
เจ้าอาวาสวัด.........................................

บันทึกความเห็นของเจ้าคณะตำบล
………………………………………………………………………………………....................................................………
…………………………………………………………………....................................……………………………………………
…………………………………....................................……………………………………………………………….........……
(……………..................……………………..)
เจ้าคณะตำบล.......................................

บันทึกความเห็นของเจ้าคณะอำเภอ
………………………………………………………………………………………....................................………................
…………………………………………………………………....................................……………………………………………
…………………………………....................................……………………………………………………………………........
(……………..................……………………..)
เจ้าคณะอำเภอ.....................................

บันทึกความเห็นของนายอำเภอ
………………………………………………………………………………………..............................................……………
……………………………………………………………...........................................…………………………………………
……………………………………....................................……………………………………………………………………
(……………..................……………………..)
นายอำเภอ...........................................

บันทึกความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด
………………………………………………………………………………………....................................………………
…………………………………………………………....................................……………………………………………
…………………………………....................................……………………………………………………………………
(……………..................……………………..)
เจ้าคณะจังหวัด.......................................

บันทึกความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
………………………………………………………………………………………....................................………………
…………………………………………………………....................................……………………………………………
…………………………………....................................……………………………………………………………………
(……………..................……………………..)
ผู้ว่าราชการจังหวัด................................

บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชาทหาร (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………....................................………………
…………………………………………………………....................................……………………………………………
…………………………………....................................……………………………………………………………………
(……………..................……………………..)
ตำแหน่ง...............................................

บันทึกความเห็นของเจ้าคณะภาค
………………………………………………………………………………………....................................………………
…………………………………………………………....................................……………………………………………
…………………………………....................................……………………………………………………………………
(……………..................……………………..)
เจ้าคณะภาค.......................................

บันทึกความเห็นของเจ้าคณะใหญ่
………………………………………………………………………………………....................................………………
…………………………………………………………....................................……………………………………………
…………………...................…….......................................................................................................………
(……………..................……………………..)
เจ้าคณะใหญ่........................................

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

ระเบียบมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง