ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๓๘

----------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมจึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๒๓

ข้อ ๔ ให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัด จัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัดตามแบบท้ายคำสั่งนี้ โดยทำเป็น ๒ ชุด ชุดที่หนึ่งบันทึกลงในเล่ม แล้วเก็บรักษาไว้ที่วัดชุดที่สองบันทึกลงเป็นแผ่น ๆ ละรูป หรือคนละหนึ่งชุดข้อความตรงกับที่บันทึกลงในเล่มเมื่อจัดทำแล้วรวบรวมส่งกรมการศาสนาภายในวันแรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๒

สำหรับในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทำเฉพาะพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัดที่มาอยู่ใหม่แล้วแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ

ข้อ ๕ ในการที่พ้นจากสังกัดวัด หรือเปลี่ยนแปลงภาวะ ให้เจ้าอาวาสหมายเหตุในทะเบียนประวัติ แล้วแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้คำสั่งมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจากมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้อำนาจมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ หรือออกคำสั่งมหาเถรสมาคม ได้ถูกยกเลิกและได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ของมหาเถร -สมาคม ดังกล่าวขึ้นใหม่ เป็นมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้

ทะเบียนประวัติพระภิกษุ

ที่................../................

นาม..........................ฉายา..................................
นามเดิม........................นามสกุล.........................
ชาติภูมิ
เกิด.......................ฯ....................วันที่..................เดือน......... ..................................พ.ศ. ...................
ณ บ้าน.......................................เลขที่............หมู่ที่...............แขวง/ตำบล........ ...................................
เขต/อำเภอ...........................จังหวัด.............................เชื้อชาติ.......... ..............สัญชาติ.....................
นามบิดา...............................เชื้อชาติ................สัญชาติ..............ศาสนา...............อาชีพ......................
นามมารดา.....................นามสกุลเดิม..........................เชื้อชาติ......................สัญชาติ......................
ศาสนา..............................................

ก่อนบรรพชาอุปสมบท

อยู่ที่บ้าน................................เลขที่...............หมู่ที่.......................ขวง/ตำบล........... ..........................
เขต/อำเภอ....................................จังหวัด....................................อาชีพ....... .....................................
สถานที่ประกอบอาชีพ...................................................ตำหนิ............................................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่......................................................จังหวัด................................................

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชาที่วัด..........................................................เขต/อำเภอ...........................................................
จังหวัด....................................เมื่อวันที่..................เดือน............. ..........................พ.ศ......................
พระ.............................................................................................................................เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบทที่วัด.........................เมื่อ.............ฯ.............วันที่..........เดือน................................พ.ศ..............
เขต/อำเภอ...........................................................จังหวัด....... ...........................................................
พระ...................................................วัด..........................................เขต/อำเภอ......................................
จังหวัด...................................................................................................................เป็นพระอุปัชฌาย์
พระ...................................................วัด..........................................เขต/อำเภอ......................................
จังหวัด........................................................................................................เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระ..................................................วัด.......................................เขต/อำเภอ..........................................
จังหวัด............................................................................................................เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ย้ายมาจากวัด..................................................แขวง/ตำบล.....................................................................
เขต/อำเภอ........................................................จังหวัด...........................................................................
มาอยู่วัดนี้เมื่อ....................ฯ......................วันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ............
เพื่อ........................................................................ใบสุทธิเลขที่..............................................................

การศึกษา

การศึกษาสามัญสำเร็จชั้นสูงสุด………………..........................................…….……….พ.ศ. ..........................
นามสถานศึกษา.................................................................................................................
การศึกษาปริยัติธรรม เป็นนักธรรมชั้น..............พ.ศ. ...............สำนักเรียนวัด..................................
เป็นเปรียญ..................พ.ศ. ..............สำนักเรียนวัด...................................

ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…………..…...……วันที่…...…เดือน……….......................………พ.ศ. ….……
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…………..…...……วันที่…...…เดือน……….......................………พ.ศ. ….……
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…………..…...……วันที่…...…เดือน……….......................………พ.ศ. ….……

สมณศักดิ์

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น……………………………….….....................…………พ.ศ. ……......……
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น……………………………….….....................…………พ.ศ. ……......……
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น……………………………….….....................…………พ.ศ. ……......……

(ลงชื่อ)…………..................….…...…เจ้าของประวัติ
(………................................................……)

บันทึกพิเศษ….………………………………..…………………....…………..............................…………………............
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ...
...............................................................................................................................................................
จำหน่ายออกจากวัดนี้ เมื่อ……………......................………เพราะ……………………….……….

(ลงชื่อ)………………...............…..……...…ผู้ทำบัญชี
(…………..…................……….……)
(ลงชื่อ)…………………................….….…เจ้าอาวาส
(…………..…...............……….……)

ทะเบียนประวัติสามเณร

นามและภูมิลาเนา

ที่................../................

นาม.................................................นามสกุล....................................................................
เกิด.........................ฯ....................วันที่................เดือน..............................พ.ศ...................
ณ บ้าน...............................................................เลขที่.................... หมู่ที่.........................
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ....................................จังหวัด..............................
เชื้อชาติ...........................................................สัญชาติ............ ............................................................
นามบิดา...............................เชื้อชาติ..................สัญชาติ...............ศาสนา............อาชีพ....................
นามมารดา................................นามสกุลเดิม........................เชื้อชาติ..................สัญชาติ..................
ศาสนา.................................

ก่อนบรรพชา

อยู่ที่บ้าน................................เลขที่...............หมู่ที่....................แขวง/ตำบล.......................................
เขต/อำเภอ...................................จังหวัด...........................................อาชีพ.........................................
สถานที่ประกอบอาชีพ............................................................ตำหนิ....................................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่....................................................จังหวัด.............................................

บรรพชา

บรรพชาที่วัด.......................................เขต/อำเภอ...............................จังหวัด...................................
เมื่อวันที่..........เดือน....................................พ.ศ. .............พระ...................................เป็นพระอุปัชฌาย์
ย้ายมาจากวัด................................แขวง/ตำบล...............................เขต/อำเภอ................................
จังหวัด............................. มาอยู่วัดนี้ เมื่อ..............................ฯ................................วันที่.................
เดือน........................................พ.ศ. .................เพื่อ..............................................................................
ใบสุทธิเลขที่................................................วันที่............เดือน......................................พ.ศ...............

การศึกษา

การศึกษาสามัญสำเร็จชั้นสูงสุด ………..........................................……………. พ.ศ. ...........................
นามสถานศึกษา..............................................................................................................
การศึกษาปริยัติธรรม เป็นนักธรรมชั้น...............พ.ศ. ............... สำนักเรียนวัด................................
เป็นเปรียญ......................พ.ศ. ............... สำนักเรียนวัด................................
(ลงชื่อ)………………...........................….....…เจ้าของประวัติ
(……….................................…….……)

บันทึกพิเศษ….………………………………..………………….…………………............................…...
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
จำหน่ายออกจากวัดนี้ เมื่อ……………………เพราะ……………………….……….

(ลงชื่อ)………............…………..……...…ผู้ทำบัญชี
(…….............……..………….……)
(ลงชื่อ)……………….............…..….….…เจ้าอาวาส
(…………..…...............…….……)

ทะเบียนประวัติศิษย์วัด

นามและชาติภูมิ

ที่................../................
นาม.........................................................นามสกุล..................................................................
เกิด.......................ฯ....................วันที่................เดือน................................พ.ศ. ....................
ณ บ้าน.....................................................................เลขที่.................... หมู่ที่.........................
แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ....................................จังหวัด....................................
เชื้อชาติ.........................................................................สัญชาติ..............................................................
นามบิดา........................................เชื้อชาติ..............สัญชาติ...............ศาสนา................อาชีพ..............
นามมารดา......................................นามสกุลเดิม............................เชื้อชาติ..................สัญชาติ.............
ศาสนา.....................................

ภูมิลาเนาก่อนมาอยู่วัดนี้

อยู่ที่บ้าน................................เลขที่............หมู่ที่..................แขวง/ตำบล.............. ..............................
เขต/อำเภอ.....................................จังหวัด............................................อาชีพ....................................
สถานที่ประกอบอาชีพ.................................................ตำหนิ..............................................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...................................................จังหวัด...................................................

การศึกษา

การศึกษาสามัญ ก่อนเข้ามาอยู่วัดนี้สำเร็จชั้นสูงสุด…………..............….…………...พ.ศ. ...........................
พ.ศ. ...............สำเร็จการศึกษาชั้น......................พ.ศ. ................สำเร็จการศึกษาชั้น............................
พ.ศ. ...............สำเร็จการศึกษาชั้น......................พ.ศ. ................สำเร็จการศึกษาชั้น............................
พ.ศ. ...............สำเร็จการศึกษาชั้น......................พ.ศ. ................สำเร็จการศึกษาชั้น............................
การศึกษาปริยัติธรรม สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี พ.ศ. .................ธรรมศึกษาโท พ.ศ. ......................
ธรรมศึกษาเอก พ.ศ. .........................
มาอยู่วัดนี้เมื่อวันที่.............เดือน................................ในการปกครองของพระ.....................................
เพื่อ....................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)……………….................….....…เจ้าของประวัติ
(………............................….……)

บันทึกพิเศษ….………………………………..……............................…......………….……………………...
……………………...………………………………….………………………………….................………………………………...
……………………...………………………………….………………………………….................………………………………...
……………………...………………………………….………………………………….................………………………………...
……………………...………………………………….………………………………….................………………………………...
………………………...………………………………….……………………………........….....…………………………………..
……………………...………………………………….………………………………….................………………………………...
……………………...………………………………….………………………………….................………………………………...
จำหน่ายออกจากวัดนี้ เมื่อ………..................……………เพราะ…………..................…………….……….

(ลงชื่อ)………….............………..……...…ผู้ทำบัญชี
(…………................………….……)
(ลงชื่อ)…………….............……..….….…เจ้าอาวาส
(…………................………….……)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

คำสั่งมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง