ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๔/๒๕๓๙
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๓๐/๒๕๓๙

เรื่อง การควบคุมดูแลผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๔/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเลวร้ายของผู้อาศัยผ้าเหลืองทำความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะกรณีของนายยอดชัด เสือผู้ อดีตพระภิกษุ วัดถ้าเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรี ได้สังหารนางสาวโจแอน มาเชเดอร์ นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ขณะมาเที่ยวที่วัดถ้าเขาปูน ดังที่เป็นข่าวแพร่หลาย นั้น

เรื่องนี้ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นนโยบายสำคัญที่สุดที่จะต้องรีบดำเนินการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีบัญชาให้มีการประชุม ประกอบด้วย นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร.ต.ท. เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ รัฐมนตรีช่วยการการกระทรวงศึกษาธิการ นายถวัลย์ ทองมี อธิบดีกรมการศาสนา นายจรวย หนูคง รองอธิบดีกรมการศาสนา และนายสุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่า การที่บุคคลไม่ดีเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วกระทำผิดพระวินัย สาเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งมาจากที่พระอุปัชฌาย์ไม่เข้มงวดกวดขันตรวจสอบผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม และเมื่อบรรพชาอุปสทบทเข้ามาแล้ว พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ และเจ้าคณะผู้ปกครองต้องให้การอบรมสั่งสอนให้รู้หลักธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พร้อมกันนี้เห็นว่าควรให้มีการจัดทำบัตรประจำตัวพระภิกษุสามเณร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณามีมติถวายให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. ให้พระอุปัชฌาย์เข้มงวดกวดขันการตรวจสอบประวัติคุณสมบัติผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ให้บรรพชาอุปสมบทเฉพาะคนที่มีความประพฤติดี โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์

๒. ให้พระอุปัชฌาย์ เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทรูปใดแล้ว ต้องอบรมสั่งสอนให้รู้หลักธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย โดยจะต้องดูแลให้ครบ ๕ ปี ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗(พ.ศ. ๒๕๓๖) หากมีความจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่อื่น พระอุปัชฌาย์จะต้องฝากเจ้าอาวาสวัดนั้นปกครองดูแลสั่งสอนแทน

๓. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ กวดขันสดส่องดูแลพระภิกษุ สามเณร ในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มีจริยวัตรที่ดีงาม เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และให้เจ้าคณะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปกครองพระสงฆ์ในสังกัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อยหากพบผู้ใดแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์หรือประพฤติผิดพระธรรมวินัย ต้องรีบพิจารณาโทษอย่างฉับไวและจริงจังเพื่อกาจัดอลัชชีให้หมดไป

จึงขอประทานเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอและให้แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

๑. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
๒. พระอุดมญาณโมลี กรรมการ
๓. พระธรรมวโรดม กรรมการ
๔. พระธรรมปัญญาจารย์ กรรมการ
๕. พระธรรมกิตติวงศ์ กรรมการ
๖. รองอธิบดีกรมการศาสนา (นายจรวย หนูคง) กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการและเลขานุการ

เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เกี่ยวกับเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาและดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องขอรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรส่งเรื่องให้ฝ่ายสังฆการ เพื่อดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง