ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๕/๒๕๔๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนสมาทานศีล ๕

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน อาทิปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาการแตกแยกในครอบครัวที่เป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดปัญหาแก่เด็กและเยาวชน ปัญหาการหลอกลวงฉ้อโกง และที่สำคัญได้แก่ปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียทั้งกำลังคนและงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขอย่างมากมายมหาศาล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า วิธีการหนึ่งที่สามารถจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลได้ก็คือ การรณรงค์ให้ประชาชนนาข้อปฏิบัติ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เรียกว่ามนุสสธรรม อันได้แก่ ศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด

ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กากับดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ได้ให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาทานศีล ๕ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การที่จะช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้ประสบผลสำเร็จอย่างจริงจังได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะพระสงฆ์สามารถให้ความร่วมมือกับรัฐบาลได้ โดยการช่วยอนุเคราะห์ในการปลูกฝัง อบรม แนะนา สั่งสอน ตลอดจนจัดทำป้ายในวัดเพื่อรณรงค์ชักชวนให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวศีล ๕ อย่างจริงจัง ให้เป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่าศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนทุกคน ก็จะสามารถช่วยให้การป้องกันแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้แบบยั่งยืน เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่บุคคลซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือนมัสการขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ พร้อมทั้งจักได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานถวายต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
รองอธิบดีกรมการศาสนา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง