ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๒๕/๒๕๔๖

เรื่อง เชิญชวนชาวพุทธร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้พิจารณา เรื่อง การตรวจการณ์คณะสงฆ์โดยได้กำหนดการจัดประชุมพระสังฆาธิการไว้ ดังนี้

๑. ให้เจ้าคณะใหญ่จัดประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ๑ วัน โดยเริ่มเดือนมีนาคม ส่วนครั้งต่อไปสุดแต่กำหนดตามความเหมาะสม
๒. ให้เจ้าคณะภาคจัดประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ ปีละ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน
๓. ให้เจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน
๔. ให้เจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานมหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่านเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ นั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้รับทราบให้
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล ๕ โดยขอความร่วมมือวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร ช่วยอบรม แนะนา สั่งสอน ตลอดจนจัดทำป้ายในวัดเพื่อชักชวนให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวศีล ๕ อย่างจริงจัง แล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม การที่จะช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้ประสบผลสำเร็จอย่างจริงจังได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะพระสงฆ์สามารถให้ความร่วมมือกับรัฐบาลได้ โดยการช่วยอนุเคราะห์ในการปลูกฝัง อบรม แนะนา สั่งสอน ตลอดจนจัดทำป้ายในวัดเพื่อรณรงค์ชักชวนให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวศีล ๕ อย่างจริงจังให้เป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่าศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนทุกคนก็จะสามารถช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้แบบยั่งยืนเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่บุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือนมัสการขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้พร้อมทั้งจักได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานถวายต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
รองอธิบดีกรมการศาสนา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง