ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๑๙/๒๕๔๗

เรื่อง กรณีเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีในศาล

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ปัจจุบันมีวัดเป็นจำนวนมากทำการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด โดยวิธีการขอสินเชื่อวัสดุก่อสร้างกับบริษัทหรือร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ่งบริษัทหรือร้านค้าจะให้สินเชื่อกับทางวัด เพราะส่วนใหญ่จะสนิทสนมและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน และได้ทำการค้าขายกับวัดเป็นเวลานาน รวมทั้งมีกรรมการวัดเป็นพยานในการซื้อเชื่อวัสดุก่อสร้าง หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ของวัดลดน้อยลงจากเดิม อาทิ ดอกเบี้ย เงินกฐิน ผ้าป่า รวมทั้งผู้บริจาค ซึ่งบริษัทหรือร้านค้าเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดี ในช่วงระหว่างทำการก่อสร้างหรือก่อสร้างเสร็จแล้ว วัดยังชาระค่าวัสดุก่อสร้างยังไม่ครบถ้วน หรือเจ้าอาวาสพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาส เพราะถึงมรณภาพ ลาสิกขา หรือย้ายไปอยู่วัดอื่น วัดก็คงเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้ก็ทำการฟ้องร้องต่อเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ปัญหาส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไข บางวัดไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าหนี้จึงนาเรื่องไปฟ้องเป็นคดีในศาล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่วัดต่างๆ ถูกบริษัท ห้างร้านหรือร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง ฟ้องเป็นคดีในศาล เป็นการนาความเสื่อมเสียมาสู่คณะสงฆ์และสร้างมลทินให้แก่พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เมื่อวัดมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเสนาสนะหรือศาสนวัตถุอื่นใดก็ควรจัดทำกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกับค่าก่อสร้าง หากวัดหรือเจ้าอาวาสไม่ยอมชาระหนี้ โดยอ้างเหตุผลต่างๆ และไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้ ก็จะเป็นตัวอย่างแก่วัดอื่นปฏิบัติตาม และสร้างความเดือดร้อนแก่พุทธศาสนิกชนที่ทำนิติกรรมกับทางวัด

จึงเห็นควรกำชับให้วัดดำเนินการก่อสร้างตามงบประมาณที่ทางวัดเตรียมไว้ ไม่ควรไปก่อหนี้หรือขอสินเชื่อเกินกว่างบประมาณที่ทางวัดมีเพียงพอในการก่อสร้างนั้น จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติว่า วัดใดมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างสิ่งใดขึ้นในวัดหรือนอกวัด ให้ปฏิบัติชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัด เพื่อแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองได้ทราบ

พลตำรวจโท
(อุดม เจริญ)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง