ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๓๖/๒๕๔๗

เรื่อง โจรกรรมและนำพระพุทธรูปออกขาย

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่สื่อมวลชนได้ลงข่าว กรณีพระภิกษุได้ร่วมกับฆราวาสดำเนินการโจรกรรมพระพุทธรูปตามวัดต่างๆ ทั้งในภาคเหนือและภาคกลางโดยนำไปขายและส่งออกในรูปเศียรพระพุทธรูปไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าพนักงานตำรวจได้กวดขันรวมทั้งขยายผลและล่อซื้อจึงทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองในการให้วัดต่างๆ ระมัดระวังดูแลพระพุทธรูปและศาสนวัตถุในวัด โดยจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดทำหลักฐานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและยื่นขอของกลางคืน หรือใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองได้ทราบและระมัดระวังดูแลพระพุทธรูปและศาสนวัตถุในวัดมิให้ถูกโจรกรรม

พลตำรวจโท
(อุดม เจริญ)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง