ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๗
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ พิเศษ ๕/๒๕๕๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พศ ๐๐๐๖/๐๔๙๓๖ ลงวันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดปากน้า กรุงเทพมหานคร ได้มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันสมดังโอวาทที่ได้ประทานไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ความตอนหนึ่งว่า

“อันว่าศีล ๕ เป็นการสำคัญ
 มนุษย์เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้น ๆคือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข”

โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนาพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอร่วมโครงการ และผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหลายจังหวัดร่วมพิธี โดยมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้เป็นรูปธรรมซึ่งมีจังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบและมีจังหวัดที่ดำเนินการจัดโครงการนาร่องแล้ว คือ จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เชียงใหม่ สระแก้ว หนองคาย และเลย

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำโครงการ แนวทางการดำเนินงาน และขั้นตอนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑. จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และรายละเอียดประกอบโครงการ

๒. เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ โดยมีประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการและมีผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ในการอำนวยการประสานงาน กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

๔. ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน กำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการนาหลักการของศีล ๕ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

๕. จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน องค์กรภาคเอกชน ให้ทราบถึงความสำคัญ
ของโครงการ แนวทางการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลรายละเอียดปรากฏตามสาเนาโครงการ ฯ และระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. .......ที่แนบถวายมาพร้อมนี้ เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เห็นควรนำเสนอกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อโปรด

๑. ให้ความเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ-ศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

๒. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ..................

๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

๔. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว และแจ้งวัดในเขตปกครองดำเนินการ

๕. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัดดำเนินการตามโครงการ

เนื่องจากมหาเถรสมาคมได้เลื่อนการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๕๗ ออกไปเป็นวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ
และเร่งด่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขออนุมัติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

จึงถือเป็นอันอนุมัติตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ

(นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง