ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๐
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๕๐/๒๕๔๐

เรื่อง การเลี้ยงสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในเขตอาราม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยนางสาวโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง ได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการว่า เจ้าอาวาสวัดพืชอุดม จังหวัดปทุมธานีได้เลี้ยงช้างพลายเพชรไว้ เมื่อมูลนิธิเพื่อนช้างขอช้างไปดูแลรักษา ณ โรงพยาบาลช้าง เจ้าอาวาสวัดพืชอุดมก็ปฏิเสธ อ้างว่า เลี้ยงมานานแล้ว ครั้นต่อมาปรากฏว่า ช้างพลายเพชรถูกยิงจนเสียชีวิตผู้ร้องเห็นว่าเป็นสัตว์ใหญ่ บริโภคอาหารถึงวันละ ๒๐๐ กิโลกรัม จึงจะเพียงพอต่อร่างกายต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ร่มเย็นและเป็นบริเวณกว้าง มีน้าดื่มสะอาด แต่เจ้าอาวาสกลับนาช้างมาล่ามโซ่ขนาดสั้น มีการขายกล้วยนาเงินเข้าวัด ช้างไม่ได้บริโภคอาหารครบตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยหญ้า พืชไร่ ใบไผ่ ฯลฯ

นอกจากนี้มีวัดเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ มีสัตว์ป่า เช่น ช้าง กวาง หมี นกชนิดต่างๆ และสัตว์อื่น ๆไว้ให้ผู้มาเยือน ซื้ออาหารนารายได้เข้าวัดสัตว์เหล่านั้นไม่ได้บริโภคอาหารตามที่ควรได้ ทั้งไม่ถูกประเภท และไม่ได้รับในปริมาณที่เพียงพอ ทำให้สัตว์เกิดความเครียดมีอารมณ์ขุ่นมั่ว ดุร้าย เมื่อสัตว์หลุดออกมาจากที่คุมขังก็เข้าทำร้ายผู้คนและทรัพย์สิน ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของสัตว์เหล่านั้น เพราะสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นคือป่า มิใช่บ้านเรือนหรือวัด จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการให้วัดต่างๆ ละเว้นการนาสัตว์ป่าต่างๆ มากักขังไว้ ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้กรมการศาสนาหาแนวทางแก้ปัญหาด้วย

กรมการศาสนาได้นำเสนอมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน โดยกรมการศาสนาจัดหาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาประกอบการพิจารณาด้วย

บัดนี้ กรมการศาสนาได้นาพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ตามที่แนบถวายมาพร้อมนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้กรมการศาสนาแจ้งวัดต่างๆ ทราบ และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรส่งเรื่องให้ฝ่ายสังฆการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป

(นายสารวย สารัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
๙ มิ.ย. ๒๕๔๐

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง