ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๑
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๕๓/๒๕๔๑

เรื่อง พระภิกษุสามเณรแสดงตนเป็นอาจารย์บอกเลขสลากกินรวบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่เป็นข่าวปรากฏทางสื่อมวลชน กรณีพระภิกษุบางรูปแสดงตนเป็นอาจารย์ใบ้ห้วยแก่ประชาชน จนเป็นข่าวติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ทำให้ประชาชนพากันลุ่มหลงในการพนัน ไม่สมควรที่พระภิกษุจะพึงกระทำ ซึ่งเรื่องนี้มหาเถรสมาคมมีมติให้กรมการศาสนามีหนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดกำชับไปยังวัดในเขตปกครองปฏิบัติตามประกาศของคณะสงฆ์เรื่อง ห้ามพระภิกษุแสดงตนเป็นอาจารย์ใบ้หวย นั้น

เนื่องจากยังปรากฏพฤติกรรมบอกใบ้หวยของพระภิกษุบางรูป และสื่อมวลชนยังคงลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา จน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงเรื่องนี้มาก และได้ปรารภในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ แสดงความเป็นห่วงในกรณีนี้เป็นอย่างมากแม้นมหาเถรสมาคมจะมีมติควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว แต่ก็เป็นเพียงการปรามเท่านั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาเป็นผลเสียต่อพระพุทธศาสนาได้ จึงอยากให้หาทางแก้ไขปัญหากรณีพระภิกษุบางรูปใบ้หวยอย่างเป็นรูปธรรม และ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เอ่งอ้วน) ได้สั่งการให้กรมการศาสนิกจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเห็นสมควรนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อให้กรมการศาสนาดำเนินการ

๑. ให้กรมการศาสนามีหนังสือแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ทุกระดับให้กวดขันสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติตามประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง ห้ามพระภิกษุแสดงตนเป็นอาจารย์บอกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากกินรวบอย่างเคร่งครัด หากพบพระภิกษุสามเณรรูปใดมีพฤติกรรมบอกใบ้หวย ต้องรีบพิจารณาโทษอย่างฉับไว และจริงจัง

๒. ให้กรมการศาสนามีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการอำเภอให้รับสนองงานคณะสงฆ์ในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลืองานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. กรมการศาสนาจะตั้งศูนย์โทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยจะมีคณะทำงานประจำอยู่ที่ศูนย์ หากมีเรื่องราวเกิดขึ้นจะได้สนองงานคณะสงฆ์ได้ทันท่วงทีที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ

๑. ให้กรมการศาสนาจัดพิมพ์ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง ห้ามพระภิกษุแสดงตนเป็นอาจารย์บอกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากกินรวบ พ.ศ. ๒๔๙๘ แล้วมีหนังสือแจ้งไปยังพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ จนถึงเจ้าอาวาส ให้กวดขันสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครอง ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะสงฆ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากพบพระภิกษุสามเณรรูปใดมีพฤติกรรมบอกใบ้ ให้หวยอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้องรีบพิจารณาโทษอย่างฉับไวและจริงจัง

๒. ให้กรมการศาสนารายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ ให้รับสนองงานของคณะสงฆ์ในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลืองานของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้ขออารักขาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างทันท่วงที

๓. ให้กรมการศาสนาตั้งศูนย์โทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เมื่อได้รับข้อมูลให้นมัสการไปยังเจ้าคณะภาค เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานได้ทันท่วงที ซึ่งในการนี้ กรมการศาสนาได้กำหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน คือ หมายเลข ๒๘๒ – ๒๔๕๗ และ ๖๒๘ –๕๒๑๖ และแฟกซ์หมายเลข ๒๘๐ – ๑๒๘๙ และหมายเลข ๒๘๑ – ๕๐๙๓ และให้ดำเนินการได้ทันที
โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรส่งเรื่องให้ฝ่ายสังฆการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง