ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๒
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๓๔๗/๒๕๔๒

เรื่อง ขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลวัดในสังกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญอธิบดีกรมการศาสนำไปรับทราบด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรารภว่า พระสงฆ์ในปัจจุบันดำเนินการบางเรื่องในลักษณะพุทธพาณิชย์รวมทั้งการบอกใบ้หวย และกระทำพิธีในลักษณะไสยศาสตร์ต่างๆ มาก น่าจะเป็นการมอบเมาประชาชนจนเกินไป คณะสงฆ์น่าจะพิจารณาเรื่องนี้โดยรอบคอบรวมทั้งหาทางป้องกันแก้ไขให้วัดและพระสงฆ์สังวรในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการนาความถูกต้องชัดเจนในวัตรปฏิบัติมาสู่ประชาชน ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและให้ประชาชนทั่วไปยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นสรณะ กรมการศาสนาเห็นว่าน่าจะเวียนแจ้งระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง รวมทั้งมติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้วัดและพระสงฆ์ได้ทราบเป็นการย้ายในหลักปฏิบัติของคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการป้องปรามเรื่องนี้ได้อีกทางหนึ่ง กรมการศาสนานำเสนอมหาเถรสมาคม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติว่าให้กรมการศาสนาแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทราบเพื่อแจ้งวัดทุกวัดในสังกัดปฏิบัติตามประกาศของทางคณะสงฆ์ เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรแสดงตนเป็นอาจารย์บอกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากกินรวบ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องลางของขลัง และวัตถุมงคลต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรส่งเรื่องให้ฝ่ายสังฆการ ดำเนินการตามติมหาเถรสมาคมต่อไป

(นายสารวย สารัตถ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง