ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๔๓
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๘๘/๒๕๔๓

เรื่อง จัดรายการวิทยุโทรทัศน์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๕/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๒เลขาธิการมหาเถรสมาคมได้นาเรื่องเกี่ยวกับการเรี่ยไร ซึ่งหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ ลงข่าวว่า คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ(กกช.) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีรายการธรรมะที่พระภิกษุไปจัดรายการวิทยุ รวม ๘ รายการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หมิ่นเหม่ต่อพระวินัย ส่วนใหญ่จะเน้นการเรี่ยไรมากกว่าสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีบางรายการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้าไปในรายการเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆโดยเฉพาะมีสุภาพสตรีโทรศัพท์เข้าไปปรึกษาปัญหาหัวใจด้วย เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อกรมการศาสนาจะได้ขอความร่วมมือจากพระภิกษุสามเณรที่ออกรายการวิทยุต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติว่า เรื่องนี้มหาเถรสมาคมเคยมีมติและกวดขันมาโดยลำดับ แต่เมื่อปรากฎว่ายังมีการกระทำที่ขัดต่อพระธรรมวินัยและขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙อยู่ต้องรีบดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงขอให้กรมการศาสนารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเสนอมหาเถรสมาคม นั้น

ต่อมากรมการศาสนาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๓๐๗/๑๓๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ถึงกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอข้อมูลพระภิกษุที่จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีหนังสือที่ นร ๑๙๐๕/๑๑๒๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และหนังสือที่ นร ๑๙๐๕/๘๑๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ พอสรุปได้ดังนี้ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะสำนักงานกลางเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการตรวจสอบรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม จำนวน ๓๘ สถานี ที่มีรายการธรรมะปฏิบัติฝ่าฝืนกฎ ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คือ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบริจาคทรัพย์ ตลอดรายการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เผยแผ่คำสอนไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์จากกรมการศาสนาช่วยพิจารณา ๒ เรื่อง คือ

๑. หลวงตามหาบัวได้ออกอากาศเผยแผ่ธรรมะหลายสถานีพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนช่วยบริจาคทรัพย์ช่วยชาติ โดยไม่ขออนุญาต ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙

๒. พระครูโสภณธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดมหาโลก ได้มีหนังสือที่ วล.พิเศษ/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๓ ขอให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาอนุโลมให้รายการธรรมะสามารถเรี่ยไรได้ เพื่อนำมาเป็นค่าสถานีว่า กรมประชาสัมพันธ์จะอนุโลมให้รายการธรรมะสามารถเรี่ยไรได้หรือไม่ หากอนุโลมให้เรี่ยไรหรือบอกบุญได้จะกระทำได้มากน้อยเพียงใด เพื่อกรมประชาสัมพันธ์จะได้แจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสาเนาหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้แนบทูลถวายและถวายมาพร้อมนี้

กรมการศาสนาพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์ทราบว่า วัดทุกวัดจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างเคร่งครัด และถ้าหากวัดใดมีความประสงค์จะทำการเรี่ยไร หรือการโฆษณาเรี่ยไร ก็สามารถทำได้ตามความในข้อ ๖ แห่งคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือวัดใดมีความจำเป็นจะต้องทำการเรี่ยไรนอกบริเวณวัดเพื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ให้กระทำได้ โดยปฏิบัติตามความในข้อ ๘. (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้งมีหนังสือนมัสการไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ช่วยสอดส่องดูแลวัดในสังกัดปฏิบัติตามคำสั่งของมหาเถรสมาคมโดยเคร่งครัดต่อไป เห็นสมควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อกรมการศาสนาจะได้ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ

๑. เห็นชอบตามที่กรมการศาสนำเสนอ
๒. ให้กรมการศาสนาแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ทราบคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. ให้กรมการศาสนาติดตามเก็บข้อมูล บันทึกเทปตามสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆที่ออกอากาศเรี่ยไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป

(นายไพบูลย์ เสียงก้อง)
อธิบดีกรมการศาสนา
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง