ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๓
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๕๒๓/๒๕๔๓

เรื่อง พระภิกษุสามเณรผลิตยาและขายยาแผนโบราณภายในวัด

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๘๐๔/๓/๘๗๙๒ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ แจ้งว่า มีพระภิกษุ วัดและสำนักสงฆ์จำนวนมากเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในหลายลักษณะ ดังนี้

๑. ใช้วัดเป็นสถานที่ผลิตยา โดยพระภิกษุดำเนินการเองหรือยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการโดยพระภิกษุหรือวัดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

๒. พระภิกษุรับยาจากบุคคลภายนอกมาขายเอากาไรอีกต่อหนึ่ง บางครั้งใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการกระจายยาไปยังแหล่งอื่น ๆ ทั่วไประเทศ

๓. พระภิกษุรับยาจากบุคคลภายนอกเอาชื่อไปแอบอ้าง ว่ายานั้นได้ผ่านการปลุกเสกและรับรองสรรพคุณ

๔. โฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ หลอกลวงประชาชนว่าวัดหรือสำนักสงฆ์มียาดี สามารถรักษาโรคร้ายได้โดยให้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือไปซื้อที่วัดการกระทำข้างต้นนั้นเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หลายสถานเช่น ผลิตยาและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตยาและขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตารับยา โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาสรรพคุณเป็นเท็จจริงหรือเกินจริง ฯลฯ ซึ่งแต่ละข้อหามีระวางโทษจาหรือปรับ หรือทั้งจาและปรับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พยายามแนะนาและตักเตือนวัดและสำนักสงฆ์หลายแห่งมิให้กระทำผิด แต่บางรายที่เห็นว่าเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงโดยเจตนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่ายังพบพระภิกษุ วัดและสำนักสงฆ์กระทำผิดอยู่เสมอ อีกทั้งยังเพิ่มระดับความรุนแรงและกว้างขวางขึ้นเช่น กรณีที่เกิดขึ้น ณ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ขอความร่วมมือกรมการศาสนาช่วยสอดส่องดูแลและแนะนาวัดต่างๆ มิให้มีการกระทำผิดดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กรมการศาสนาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดพิจารณาเพื่อกรมการศาสนาจะได้รับสนองพระบัญชาไปดำเนินการแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะสงฆ์ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรประกอบอาชีพเป็นหมอหรือแพทย์ รักษาโรคตามที่ได้ทูลถวายและถวายมาพร้อมนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

๑. พระพรหมมุนี ประธานกรรมการ
๒. พระพรหมเมธี รองประธานกรรมการ
๓. พระธรรมกิตติวงศ์ กรรมการ
๔. รองอธิบดีกรมการศาสนา กรรมการ(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
๕. ผู้อำนวยการกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการ กรรมการอาหารและยา(นางรวิวรรณ ปรีดีสนิท)
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายสังฆการ

กรรมการและเลขานุการให้มีหน้าที่พิจารณาเรื่องพระภิกษุสามเณรผลิตยาและขายยาแผนโบราณภายในวัดแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม

ส่วนกรณีวัดคีรีวงศ์ มอบเจ้าคณะใหญ่หนเหนือพิจารณาสั่งการ

(นายไพบูลย์ เสียงก้อง)
อธิบดีกรมการศาสนา
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง