ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๔
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๓๖๗/๒๕๔๔

เรื่อง สร้างปูชนียวัตถุ รูปเคารพในวัด

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มีลิขิตที่ จญ.ก. ๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่า วัดต่างๆ ในประเทศไทยหลายแห่งได้สร้างปูชนียวัตถุรูปเคารพ เช่น รูปพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม รูปพระมหากัจจายนะ รูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)วัดระฆัง ขึ้นไว้ที่วัดนั้น ๆ ใหญ่โตกว่า ประดิษฐานไว้ในที่สวยงามกว่าพระพุทธรูปประธานในอุโบสถนั้นๆ โดยวัตถุประสงค์น่าจะเกิดจากการต้องการให้ประชาชนมากราบไหว้บูชามาก ๆ เพื่อจักได้ประโยชน์บำรุงวัดต่อไปภายหน้า

ชาวพุทธในประเทศไทยอาจสำคัญผิดคิดไปว่าปูชนียวัตถุรูปเคารพเหล่านั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าพระพุทธปฏิมา ซึ่งเป็นหลักประธานที่เคารพสูงสุดในวัด ถ้าเป็นชาวต่างประเทศซึ่งยังไม่ซาบซึ้งถึงธรรมเนียมประเพณีไทย ไม่เข้าใจทั่วถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จักตัดสินใจโดยไม่ถูกต้อง ตามที่ตนจะนึกเดาเอง

จึงสมควรที่วัดต่างๆ ทุกวัด ไม่สมควรจัดสร้างปูชนียวัตถุรูปเคารพทุกประเภทให้โตกว่าสวยงามกว่า เสมอกับพระพุทธรูปประธานในวัดนั้น ๆ โดยคำสั่งคณะกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่วัดทุกวัดจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม และขอให้กรมการศาสนานำเสนอมหาเถรสมาคม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติว่า การสร้างปูชนียวัตถุ หรือรูปเคารพภายในวัดต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพระประธานภายในพระอุโบสถ หรืออุโบสถ ถ้าจะสร้างให้ใหญ่ต้องรายงานเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการได้ และให้กรมการศาสนาแจ้งเจ้าคณะใหญ่ เพื่อสั่งการเจ้าคณะใหญ่ในเขตปกครองให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

มติมหาเถรสมาคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง